Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 21:19
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. A.5
  Spreekrecht
 7. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 8. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-06 Beantwoording art. 32 vragen Fractie CDA - Nieuwe vragen stankoverlast in Panningen
  2023-07 Vragen art. 32 Fractie CDA - Vergunningverlening bij evenementen
  2023-08 Vragen art. 32 RvO Fractie PvdA/GroenLinks - Reliëfs bij voormalig VMBO-gebouw
  2023-09 Vragen art. 32 Fractie VVD - Delta Rhine Corridor
  2023-10 Raadsinformatiebrief - Voortgangsrapportage RES NM
  2023-11 Raadsinformatiebrief - Mentale gezondheid van jongeren in Peel en Maas
  Aldi
  Antwoordbrief aan SP Venray en Horst aan de Maas - Project Grenzeloos meten
  Behoefte en effecten uitbreiding supermarktaanbod gemeente Peel en Maas
  College vergunning Lorbaan Grashoek
  Gesprek met Burgemeester en Wethouders i.v.m. terraskwestie Kessel
  Herinnering, Voortgangsnotitie Raden in Verzet, juni 2023
  Jaarverslag bezwaren en klachten 2022 Peel en Maas
  Motie Regionaal Beleidsplan Politie Limburg 2024-2027
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg, juni 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, juni 2023
  Onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten
  Openbare besluitenlijst college 19 en 26 juni 2023
  Openbare besluitenlijst college 30 mei 2023
  Openbare besluitenlijst college 5 juni 2023
  Overzicht Jaarcijfers rapportage - Wooncijfers in een oogopslag
  Pius park afvalregels
  Reactie op betoog wethouder Wanten
 9. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas vast te stellen.
  2. Navolgende verordeningen in te trekken:
   a. verordening loonkostensubsidie Peel en Maas, zoals vastgesteld op 24 oktober 2017;
   b. re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas, zoals vastgesteld op 21 december 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 10. B.10

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Beleid bijzondere begraafplaatsen op eigen grond” overeenkomstig bijgaand ontwerp vast te stellen.
  2. Het ingekomen verzoek voor het oprichten van een bijzondere particuliere begraafplaats ten behoeve van het aanleggen van twee graven op een gedeelte van het bestaand perceel sectie G, perceelnummer 307 in te willigen en het in het verzoek daarvoor aangeduide perceelgedeelte aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 11. B.11

  Portefeuillehouders: allen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de zienswijze voor BsGW.
  2. In te stemmen met de maatwerkvariant voor de extra GFT-container van BsGW voor Peel en Maas vanaf 2024.
  3. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor werkvoorzieningschap NLW.
  4. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Maasveren.
  5. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de MGR Sociaal domein Limburg Noord.
  6. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Omnibuzz.
  7. Vast te stellen de zienswijze voor de Veiligheidsregio Limburg Noord.
  8. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de RUD Limburg Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 12. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Leeuwerik 5 Maasbree” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0297-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 13. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Heldensedijk 17 te Meijel” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0294-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 14. B.14

  Portefeuillehouder: wethouder Nijssen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Financiële verordening Peel en Maas 2023 vast te stellen.
  2. Controleverordening Peel en Maas 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 15. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De Nota reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen inclusief de wijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 16. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 17. C.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De gemeentelijke coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de realisatie van een nieuwe vestiging van een Aldi supermarkt (met ondersteunende voorzieningen) en woningen aan de Raadhuisstraat / Patersstraat in Panningen.
  2. De coördinatie toe te passen op de vaststelling van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en eventueel overige voor het project benodigde besluiten en vergunningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 18. C.17

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De grondexploitatie Giel Peetershof fase 2a vast te stellen.
  2. Het geraamde tekort van € 866.000,00 te dekken uit de reserve risico’s grondexploitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 19. C.18

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota van zienswijzen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen naar aanleiding van de genoemde nota.
  2. Het “bestemmingsplan RvR woning Schrames” IMRO code: NL.IMRO.1894. BPL0285-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (6), VVD (4)
  tegen
  Lokaal Peel en Maas (2), PvdA/GroenLinks (3)
 20. C.19

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Reststroken Peel en Maas” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0292-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 21. C.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het “bestemmingsplan Ringovenpark ongenummerd Panningen” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0295-VG01, met toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 22. C.21

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de notitie Activabeleid.
  2. In te trekken de notitie Activabeleid die is vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2017.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 12 - Aandacht voor duurzaamheid in notitie Activabeleid
 23. C.22

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:


  1. Vast te stellen de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2023.
  2. Vast te stellen om het negatieve resultaat van € 1.149.000 in 2023 voor € 441.000 te dekken uit het positieve begrotingssaldo en voor € 708.000 door een lagere storting in de Algemene reserve.
  3. Het negatieve resultaat voor de jaren 2024 en verder op te nemen in de kadernota 2024.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (3)
  tegen
  VVD (1)
 24. C.23

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de baten en lasten van de jaarstukken 2022 op respectievelijk € 127.349.469 en € 119.380.629.
  2. Vast te stellen de jaarstukken 2022.
  3. Vast te stellen om het positief resultaat van € 7.969.000 als volgt te bestemmen: € 29.000 voor onderhoud muren begraafplaats/watermolen, € 800.000 voor energietoeslag algemene uitkering,
   € 550.000 voor invoering omgevingswet, € 140.000 voor egalisatievoorziening riolering,
   € 25.000 voor erfgoedbeleid, € 50.000 voor project toekomstbestendig wonen buitengebied en
   € 6.375.000 voor de Algemene reserve.
  4. Vast te stellen om akkoord te gaan met de actualisatie van de projecten van de grondexploitatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (8), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 13 - Besteding positief saldo jaarstukken 2022
 25. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 26. D.24
  Sluiting