Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 16 mei 2023

19:30 - 20:22
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.4
  Mededelingen
 5. A.5
  Spreekrecht
 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 7. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief aan Raad en College inzake project Grenzeloos Meten
  2023-04 Beantwoording art. 32 vragen - Fractie VVD - Omgevingsvergunning Lorbaan 4A, 4A1 t/m 4A5 en 4B1 t/m 4B12 te Grashoek
  2023-04 Raadsinformatiebrief - Afsluiting investeringsproject renovatie gemeenschapshuis d'n Binger in Meijel
  2023-05 Raadsinformatiebrief - Ontwikkelingen NLW
  2023-05 Vragen art. 32 RvO - Ophalen GFT-afval in november, maart en apri
  Aanbieding conceptjaarrekening en jaarverslag 2022
  Aanbieding ROB-advies Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities
  Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie
  Artikel, De geringe invloed van CO2 op de klimaatverandering
  Begroting 2024
  Begroting 2024, gewijzigde begroting 2023, jaarrekening 2022 Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLW)
  Beroep m.b.t. BP Keup 11, Keup ong. en Baarloseweg ong.
  Beroep m.b.t. BP Stoppers 2020
  Bezwaar maken zienswijze indienen m.b.t. plaatsen zendmast in Kessel-Eik
  Brief aan College m.b.t. Maasterras Kessel
  Brief aan College, reactie op brief van 09-03-2023
  Brief aan Dagelijks Bestuur van NLW - Maak tempo met toekomst NLW!
  Brief nieuwe artikelen cao 2023
  Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
  Energietoeslagen Limburgse gemeenten
  E-zine Participatie en lokaal bestuur en opleiding participatiestrategie
  Hoes veur 't Limburgs
  Informatiebrief 2023-03 BsGW, maart 2023
  Jaarverslag 2022 - Bibliotheek Maas en Peel
  Ledenbrief Model Verordening gemeentelijke rekenkamer
  Ledenbrief Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies
  Ledenbrief: Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd
  Ledenbrief: Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan
  Meenemen bestaande huisvesting arbeidsmigranten Raadhuisplein 4-6 te Meijel
  Monitor Discriminatie Limburg 2022
  Motie politiebeleidsplan 2024-2027
  Motie raad Sittard-Geleen, Meer middelen voor uitvoering van het Regionaal Beleidsplan Politie
  Motie Regionaal Beleidsplan politie Limburg 2024-2027
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg maart 2023
  Nieuwsbrief - Drie nieuwe Interreg projecten goedgekeurd
  Nieuwsbrief #4 Gezondste Regio Noord-Limburg
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, april 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, maart 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, mei 2023
  Nieuwsbrief Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), april 2023
  Nieuwsbrief: Alle goede dingen bestaan in drieën
  Nieuwsflits Raadswerkgroep Regionale Samenwerking Noord-Limburg, nr. 2
  Nuloptie gemeenten - Keurmerk coffeeshops
  Omnibuzz Jaarverslag 2022, begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027
  Openbare besluitenlijst college 11 april 2023
  Openbare besluitenlijst college 13 maart 2023
  Openbare besluitenlijst college 17 april 2023
  Openbare besluitenlijst college 20 maart 2023
  Openbare besluitenlijst college 25 april 2023
  Openbare besluitenlijst college 27 maart 2023
  Openbare besluitenlijst college 3 april 2023
  Ophalen GFT in wintermaanden
  Ophalen GFT in wintermaanden
  Ophalen GFT in wintermaanden
  Ophalen GFT in wintermaanden
  Persbericht - Wat kies jij?, stopt per 30-04-2023
  Plan Kernpunt Migratie
  Provincie Limburg - Belastingoverzicht 2023
  Raadsinformatiebrief incl. update activiteiten
  Stukken MGR Sociaal Domein Limburg Noord
  Stukken Veiligheidsregio Limburg-Noord
  Toezicht beoordeling IBT Wabo-Wro 2021-2022
  Uitspraak Raad van State over plattelandswoning 22-03-2023
  VNG Raadsledennieuwsbrief - 1 mei 2023
  VNG Raadsledennieuwsbrief - maart 2023
  Voorlopige jaarrekening BsGW 2022
  Wetsvoorstel politieke partijen, Uitspraak zaak Richard de Mos, Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers
  Zienswijze ontwerp BP Meeuwenweg 4-6 Grashoek
 8. B.9

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  De heer P.W.M. Van Horen (fractie CDA) te benoemen tot burgercommissielid van de gemeente Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 9. B.10

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  De heer J.F.M. Stemkens (fractie Lokaal Peel en Maas) te benoemen tot burgercommissielid van de gemeente Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 10. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “bestemmingsplan Heezestraat 2 Maasbree”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0291-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 11. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 12. C.12

  Indiener: Presidium


  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor:
  Mevrouw Beukema, ingaande 16 mei 2023 voor de periode van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 13. C.13

  Indiener: Burgemeester Delissen-van Tongerlo

  De burgemeester stelt de gemeenteraad voor:
  De ‘Noodverordening voorkomen brandgevaar en wanordelijkheden Heldense Bossen’ te bekrachtigen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 14. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 15. D.14
  Sluiting