Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 21 november 2023

19:30 - 19:55
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. A.5
  Spreekrecht
 7. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 8. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-12 Beantwoording art. 32 vragen Fractie PvdA/GroenLinks - Budget energietoeslag
  2023-13 Beantwoording art. 32 vragen Fractie D66 - Jeugdcriminaliteit
  2023-13 Vragen art. 32 RvO - Jeugdcriminaliteit
  2023-15 Raadsinformatiebrief - Propositie Regiodeal Noord-Limburg en Voortgangsrapportage Regio Noord-Limburg 2022
  2023-16 Raadsinformatiebrief - Hoogwaterveiligheid Baarlo
  2023-17 Raadsinformatiebrief - Druk op de woningmarkt en toekomstige wetgeving
  2023-18 Raadsinformatiebrief - Actuele ontwikkelingen zorgaanbieder Mutsaertsstichting
  2023-19 Raadsinformatiebrief - Ontwikkelingen bij de GR RUD Limburg Noord
  2023-20 Raadsinformatiebrief - Factsheet intensieve veehouderij Peel en Maas
  Activiteiten PPD oktober en november 2023
  Afronding zaaknr. 2501240 verkeersveiligheid berucht kruispunt Sevenumsedijk-Breetse Peelweg te Maasbree
  Afvalbeleid Gemeente Peel en Maas
  Bent u bij de algemene ledenvergadering
  Brief aan oude en nieuwe omwonenden molen Kessel
  Brief ontvangen 13-11-2023, verzonden 21-09-2023 van wethouders Vrijetijdseconomie Noord-Limburg aan Bestuur Visit Noord Limburg - Reactie op brief van 29-06-2023 over Herijking Actieprogramma Vrijetijdseconomie
  Brief verzonden 02-11-2023 aan Stg. Dorpsoverleg Baarlo - Reactie op brandbrief 05-07-2023 en woonagenda 2023-2024
  Brief verzonden 12-09-2023 van Provincie - Reactie op brief 09-08-2023 van diverse belanghebbenden over vakantieparken in Limburg
  Brief verzonden aan Streekmuseum 't Land van Peel en Maas - Reactie op brief 06-07-2023 Kadernota 2024
  Gilde studenten gaan Borussia MG helpen
  Ideeënbundel armoedebestrijding
  Informatie over SMR's
  Informatiebrief BsGW oktober 2023
  Kaderbrief MGR 2025-2028
  Ledenbrief Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
  Ledenbrief Taakstelling huisvesting statushouders opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
  Ledenbrief Wijziging Model verordening afvoer hemelwater en grondwater
  Ledenbrief Wijziging Model-APV (najaar 2023)
  Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025
  Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg, oktober 2023
  Nieuwsbrief #6 Gezondste Regio Noord-Limburg
  Nieuwsbrief 18 Zonnepark De Schorf
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, november 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, oktober 2023
  Nieuwsbrief Bijna klaar voor de begrotingsbehandeling
  Nieuwsbrief Stichting G1000.nu, najaar 2023
  Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking Noord Limburg, nr. 4 26 okt 2023
  Openbare besluitenlijst college 2 en 9 oktober 2023
  Openbare besluitenlijst college 23 en 30 oktober 2023
  Openbare besluitenlijst college 30 oktober en 6 november 2023
  Openbare besluitenlijst college 6 november 202
  Openbare besluitenlijst college 9 en 23 oktober 2023
  Oproep Grip op Asiel
  Pamflet toekomstbestendige zorg voor gemeenteraadsleden
  Raadsledennieuwsbrief VNG, oktober 2023
  Raden in Verzet en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden slaan handen ineen
  Reactie van 25-10-2023 op e-mail van 25-10-2023 van burger over Afvalbeleid gemeente Peel en Maas
  Rechtszaak BZK
  Samenwerken Draag bij aan goede onderlinge relaties en verdeel het werk
  Scheiding gft en tuinafval + Reactie op mail van burger
  Statuten kunnen positie raad versterken en minister wil burgemeesters in rol raadsvoorzitter helpen
  Vergoeding voor commissieleden geheime vergaderingen en hoorzittingen voor kandidaat-wethouders
  Visrecht en vislood
 9. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  In te stemmen met de uitgangspunten zoals die in het Startdocument Businesscase Kindcentrum De Kemp zijn omschreven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 10. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplanherziening locatie Zandberg & Palserpad”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0259-VG01 vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten voor de locatie Palserpad geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 11. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 12. B.12

  Portefeuillehouder: wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het wegdeel van Piushof tussen Aan de Wietel en de Grootveldweg en de Minister Callsstraat (zoals aangeduid op de bij dit voorstel behorende kaart) te onttrekken aan de openbaarheid, zodra het omgevingsplan Pius Park onherroepelijk is en met de uitvoering hiervan wordt gestart.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 13. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De verkeerskundige komgrens op de Meijelseweg in Beringe te verplaatsen, zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 14. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 15. C.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de bijstellingen in de 2de bijstellingsrapportage 2023.
  2. Vast te stellen om het positieve resultaat van € 72.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 16. C.15

  Het Audit Committee stelt de gemeenteraad voor:
  Deloitte Accountants B.V. als accountant aan te wijzen die belast is met de controle van de jaarstukken 2024 en 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 17. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 18. D.16
  Sluiting