Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 31 januari 2023

19:30 - 21:53
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 7. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - Kalender van de gemeenteraad - Overzichten - Ingekomen stukken.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2022-16 Gezamenlijke Raadsinformatiebrief NLW - Ontwikkelingen en voortgang NLW
  2022-17 Raadsinformatiebrief - Toekomstvisie Centrum Maasbree
  2022-18 Raadsinformatiebrief - Motie aanvraagstop huisvesting arbeidsmigranten
  2023-01 Vragen art. 32 RvO - Fractie VVD - Afschaffen nieuwjaarsreceptie januari 2023
  Aanbieding Kadernota 2024 RUD Limburg Noord
  Aanbieding rapport - Als de overheid niet thuis geeft
  Aanbieding vastgestelde begrotingswijziging 2022 meerjarig GR RUD LN
  Aanbiedingsbrief en circulair Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
  Aanleg hondenuitlaatveld Maasbree
  Antwoordbrief aan Mts. Linssen Advocaten - Ingebrekestelling Maasbreeseweg 55
  Artikel, Impasse in het project energietransitie
  Beantwoording art. 32 vragen - Fractie Lokaal Peel en Maas - Champignonkas aan de Marisbaan te Grashoek
  Beantwoording mail m.b.t. vuurwerkoverlast Maasbree
  Begroting 2023
  Brief aan College B&W Horst aan de Maas - vergunningverlening Vida XL door gem. Venlo
  Brief Eerste Kamer - Extern voorzitterschap
  Brief en notitie over Stichting Arka
  Brief van 18-12-2022 aan College B&W m.b.t. ontwikkelingen Meuleveld te Maasbree
  Circulaire gemeenten indexatie (onkosten)vergoeding en toelagen per 1 januari 2023
  Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027
  Gemeente beperkt bouwplannen De Keup
  Gemeenten, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overheid houden!
  Huisvesting statushouders, Bestuurlijk overleg van 02-12-2022
  Informatiebrief BsGW december 2022
  Informatiebrochure jaarwisseling
  Kaderbrief 2024 VRLN
  Kaderbrief MGR SDLN
  Kadernota begroting BsGW 2024
  Ledenbrief CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
  Ledenbrief Informatiepunten digitale overheid
  Ledenbrief Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid
  Motie M 24 bij begroting 2023, aanvraagstop huisvesting arbeidsmigranten
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg, december 2022
  Nieuws van de P10, december 2022
  Nieuwsbrief #3 - Gezondste Regio Noord-Limburg
  Nieuwsbrief december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Nieuwsbrief januari 2023
  Nieuwsbrief januari VNR 2023
  Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking - nr. 1
  Openbare besluitenlijst college 5 december 2022
  Openbare besluitenlijst college 12 december 2022
  Openbare besluitenlijst college 19 december 2022
  Openbare besluitenlijst college 9 en 16 januari 2023
  Openingsbrief Participatie en invloed in de Participatiewet
  Pilot burgerparticipatie met VU Amsterdam
  Pro forma bezwaarschrift Vereniging Breebronne vs College BW Peel en Maas
  Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
  Veiligheid rondom sporthal De Starte in Meijel
  Verkeersveiligheid Heldensedijk Meijel
  VNG Raadsledennieuwsbrief - december 2022
  Vragen art. 32 RvO - Plannen vestiging paardenhouderij Vieruitersten 24 Meijel
  Vragen inzake Harmonisatie BsGW
  Vuurwerkoverlast Maasbree (geanonimiseerd)
 8. B.9

  Elk bestuursorgaan van de gemeente Peel en Maas dient bij de verwerking van persoonsgegevens in haar processen te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG schrijft voor dat er maatregelen worden genomen om te kunnen voldoen en te kunnen aantonen dat wordt voldaan aan die regels. Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) adviseert hierover en houdt toezicht op de naleving hiervan. Er zijn intern personele veranderingen waardoor er een nieuwe FG moet worden aangewezen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor mevrouw G.J.J.M. Ramaekers aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de raad van gemeente Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 9. B.10

  Het project Veegbestemmingsplan Stoppers 2020 streeft een tweetal doelen na. Het eerste doel is het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch-intensieve veehouderij’ in een bestemming ‘Agrarisch-grondgebonden’ op niet toekomstbestendige locaties (33 locaties). De tweede doelstelling is de doelgroep Stoppers 2020 de mogelijkheid te geven om mee te liften middels een passende bestemming indien hun toekomstige bedrijfsplannen afwijken van de bestemming ‘Agrarisch-grondgebonden’ (5 locaties). Beide situaties zijn verankerd in het voorliggende bestemmingsplan. De initiatiefnemers van de 5 locaties die meeliften en een andere passende bestemming krijgen hebben van tevoren een principeverzoek ingediend. Op 10 februari 2020 heeft het college het projectplan veegbestemmingsplan Stoppers 2020 vastgesteld.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De Nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan als gevolg van de genoemde nota te wijzigen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
  2. Het “Veegbestemmingsplan stoppers 2020” gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 10. B.11

  In het buitengebied van Grashoek, aan de Kwakvors 10, is paardenhouderij Lemmen Equestrian, gevestigd (hierna: initiatiefnemer). Initiatiefnemer is hier al enkele jaren gevestigd en is actief in het trainen en opleiden van paarden tot op hoog niveau. Gezien de groei van het bedrijf wenst initiatiefnemer de locatie uit te breiden. In dat kader is initiatiefnemer voornemens de naastgelegen locatie, Kwakvors 9, over te nemen en bij de huidige paardenhouderij te voegen. Op de locatie Kwakvors 9 was voorheen een intensieve veehouderij gevestigd.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 11. B.12

  Op het perceel Peelstraat 85 in Panningen was voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd in de vorm van een glastuinbouwbedrijf. De agrarische activiteiten op de locatie zijn beëindigd. De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatse de bedrijfswoning te gaan gebruiken voor woondoeleinden, de aanwezige kas en het naastgelegen hemelwaterbassin te slopen en in de reeds aanwezige aanbouw van de woning is reeds een honden-trimsalon aanwezig. Daarnaast is het voornemen een nieuwe hobbymatige opslagruimte met paardenstal te realiseren en wordt aansluitend aan de geplande bestemming ‘Wonen’ een paardenbak met verlichting gerealiseerd.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan "Peelstraat 85 Panningen” vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 12. B.13

  Op de locatie Zelen 27 in Panningen bevindt zich momenteel een intensieve veehouderij in de vorm van een pluimveebedrijf. De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfslocatie te saneren en daarbij gebruik te maken van de zogenaamde win-winregeling. Concreet betekent dit dat de bestaande (bedrijfs)opstallen met bijbehorende erfverharding verwijderd gaan worden. Daarbij wordt de intensieve veehouderij bestemming gewijzigd in een woonbestemming met agrarische bestemming, zodat de huidige bedrijfswoning omgevormd wordt naar een reguliere burgerwoning. Daarnaast is dit bedrijf gelegen aan de rand van de kern / kernrandzone waardoor met de sanering van deze intensieve veehouderij een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd voor de omgeving. Om die reden ziet het onderhavige bestemmingsplan ook op de toevoeging van een woning in het kader van de beleidsregel ‘win-win’. Deze nieuwe woning wordt verderop voorzien, op de hoek van de straten Zelen en de Eemsestraat.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Zelen 27 te Panningen”, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 13. B.14

  Op de locatie Houwenberg 5 en 5b in Grashoek is een voormalig varkensbedrijf gelegen. Door omstandigheden zijn de varkensstallen de afgelopen jaren verhuurd aan een derde. Om het bedrijf op lange termijn in stand te houden en rendabel te houden dienen er grote investeringen gedaan te worden in onder andere ammoniakreductie, dierenwelzijn en groot onderhoud aan de gebouwen. De initiatiefnemer stopt met de varkenshouderij, de varkensstallen liggen nu dan ook leeg. Vanuit de huidige eigenaren is het idee ontstaan om het agrarisch bedrijf om te vormen naar een recreatief bedrijf. Beoogd is om in de bestaande bebouwing een vijftal vakantieappartementen te realiseren voor mensen met een zorgbehoefte. Tevens wordt in de bestaande bebouwing een groepsruimte en een binnenspeeltuin gerealiseerd (ten behoeve en ondergeschikt aan de verblijfsrecreatieve functie).


  Het college stelt de gemeenteraad voor het “bestemmingsplan “Houwenberg 5-5b Grashoek " vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 14. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 15. C.15

  In juli 2021 stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de ontwikkeling van Kuukven Fase 3-4-5. Dit budget was nodig om een ontwerp en een bestemmingsplan op te stellen. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt op basis van de diverse beleidskaders die betrekking hebben op het ontwikkelen van een woningbouwlocatie. Dit is in samenwerking met Wonen Limburg opgesteld. De ontwerpkeuzes die voor deze nieuwe woonbuurt zijn gemaakt zorgen op diverse manieren voor meerwaarde. Maar ze zorgen óók voor een tekort op de grondexploitatie. Vanwege de extra inspanningen die geleverd zijn om het verwachte tekort zo ver mogelijk terug te dringen is het voorbereidingskrediet in januari 2023 (nagenoeg) op. Met dit voorstel vraagt het college de gemeenteraad om extra krediet beschikbaar te stellen zodat het plan verder uit kan worden gewerkt. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om ook het besluit te nemen om de ingezette koers te blijven volgen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Extra voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 185.000 voor de verdere planvorming van Kuukven Fase 3-4-5.
  2. Het krediet onder beslispunt 1 te dekken uit de reserve risico’s grondexploitaties.
  3. De verdere planvorming van Kuukven Fase 3-4-5 te baseren op het voorlopig ontwerp zoals opgenomen en toegelicht in dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 16. C.16

  De gemeente Peel en Maas wil de geursituatie in Egchel verbeteren. Daarom zijn er afspraken gemaakt om de varkenshouderij Keup 11 te Egchel te saneren en is er op 2 juli 2020 een overeenkomst gesloten waarin de sanering van deze varkenshouderij is vastgelegd. Een van de verplichtingen uit de overeenkomst is dat de milieutoestemming voor Keup 11 wordt ingetrokken, de stallen worden gesloopt en dat de vigerende agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming. De milieuvergunning is inmiddels ingetrokken en de stallen zijn gesloopt. Als tegenprestatie voor het saneren van de varkenshouderij is met de initiatiefnemer afgesproken dat zij in de gemeente Peel en Maas twee nieuwe burgerwoningen mogen realiseren. Deze twee nieuwe woningen zijn beoogd op de locatie Keup ongenummerd (tegenover de woning Keup 10) en Baarloseweg ongenummerd (tussen de woningen Baarloseweg 8 en 9). Daarnaast wordt ter plaatse van Keup 13 de geurzone verwijderd. Deze was opgenomen vanwege de invloed van het agrarisch bedrijf Keup 11 en kan door de sanering van dit bedrijf vervallen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en Baarloseweg ongenummerd Helden”, gewijzigd vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9)

  Bijlagen

 17. C.17

  Een aantal gemeenschappelijke regelingen, waar Peel en Maas aan verbonden is, hebben kaderbrieven / kadernota’s opgesteld voor 2024. In die kaderbrieven worden de uitgangspunten weergegeven waar de begrotingen 2024 van deze regelingen op gebaseerd zullen worden. In het kader van ‘Grip op samenwerking’ is afgesproken dat gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de kaderbrieven / kadernota’s. Voor de drie gemeenschappelijke regelingen MGR, RUD Limburg Noord en Veiligheidsregio die een kaderbrief hebben verstuurd die op dit moment voorligt, zijn de adviezen voor een zienswijze samengevoegd in dit raadsvoorstel.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de Kaderbrief 2024-2027 van de MGR.
  2. Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de Kadernota 2024 van de RUD Limburg Noord.
  3. Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de Kaderbrief van de Veiligheidsregio.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 18. C.18

  Moties

  Onderwerp
  M 28 - Onderzoek procedure Vaststellen BP Keup 11-Keup ong. Egchel en Baarloseweg ong. Helden
 19. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 20. D.19
  Sluiting