Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 12 december 2023

19:30 - 21:40
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.3

  De raad heeft bij de vaststelling van de agenda besloten om het onderwerp 'Kredietvoorstel verplaatsing Sint Anthoniusmolen Kessel (2023-100)' van de agenda te schrappen.
  Dit stond als punt C16 op de agenda.

 4. A.4
  Mededelingen
 5. A.5

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B* of onderdeel C* van deze vergadering op de agenda staat?


  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 11 december 2023, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.


  * Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over:
  a. het vragenhalfuurtje, de mededelingen, de toezeggingenlijst en afdoeningslijst moties, de besluitenlijst en de lijst met ingekomen stukken.
  b. benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 7. B.7.B

 8. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Update Tiny Kepegchel
  2023-21 Raadsinformatiebrief - Regio Noord-Limburg Uitvoeringsprogramma 2024-2027 en Begroting 2024
  Bezwaar Toeristenbelasting
  Brief voor raadscommissie 28-11-2023 punt B5 'Kredietvoorstel verplaatsing Sint Antoniusmolen Kessel'
  Gemeenteraadsvergadering 12 december, agendapunt kredietvoorstel voor verplaatsen van de Molen
  Gezocht vertrouwenspersonen en belofte raadsleden maatwerk beveiligingsmaatregelingen
  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  Ledenbrief Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
  Ledenbrief VNG data analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, december 2023
  Nieuwsbrief Euregio Rijn-Maas-Noord - Euregios im NRW Landtag
  Nieuwsbrief NVvR, week 48
  Nieuwsbrief NVvR, week 49
  Onderzoeksopzet rekenkameronderzoek over Afvalbeleid Peel en Maas
  Openbare besluitenlijst college 13 november 2023
  Openbare besluitenlijst college 20 november 2023
  Openbare besluitenlijst college 27 november 2023
  Persbericht GNOEG is genoeg Windturbines op Land
  Reactivering de Peel
  Toeristenbelasting
  Vislood, gemeente en Sportvisserij Nederland
  VNG Raadsledennieuwsbrief - november 2023
  Voorgenomen verhoging toeristenbelasting
 9. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In te stemmen met de aanpak voor de huisvestingsopgave voor het Buurtcollege Maas en Peel.
  2. Een voorbereidingskrediet van € 425.000 beschikbaar te stellen aan de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs voor de ontwerp- en aanbestedingsfase van de tijdelijke huisvesting en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de kapitaallasten van € 88.000 per jaar te dekken uit de stelpost “aanvullende kapitaallasten” zoals opgenomen in de begroting.
  3. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de eerste onderzoeksfase voor de permanente huisvesting en dit krediet in te brengen in het voorbereidings- en realisatiekrediet van de permanente huisvesting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 10. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Uitbreidingsgebied Noord als voorkeursscenario aan te wijzen en nader te onderzoeken en uit te werken.
  2. Ontsluitingsvariant ‘nieuwe aantakking op de Provincialeweg N275’ als voorkeursvariant aan te wijzen.
  3. Binnen het zoekgebied van deze ‘nieuwe aantakking op de Provincialeweg N275’ tracé 3 nader te onderzoeken en uit te werken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 11. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijze vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Baarloseweg 53a Helden en Heibloemseweg 14 Panningen” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0303-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)

  Bijlagen

 12. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De heer J. Beckers, mevrouw A. Verhoeven en de heer J. Povse per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit voor een periode van 4 jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 13. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. De volgende verordeningen vast te stellen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
  a. De Afvalstoffenverordening Peel en Maas 2024.
  b. De Verordening afvoer hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024.
  c. De Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2024.
  d. De verordening Uitvoering en Handhaving omgevingsrecht Peel en Maas 2024.
  e. De verordening nadeelcompensatie gemeente Peel en Maas 2024.


  2. De volgende verordeningen in te trekken in verband met de invoering van de Omgevingswet:
  a. De Afvalstoffenverordening Peel en Maas, vastgesteld op 6 december 2016.
  b. De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater, vastgesteld op 1 november 2016.
  c. De Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2021, vastgesteld op 6 juli 2021.
  d. De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Peel en Maas van 6 december 2016.
  e. De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade vastgesteld op 26 oktober 2010.
  f. De Bouwverordening gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 4 februari 2014.
  g. De Brandbeveiligingsverordening 2012, vastgesteld 22 mei 2012.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 14. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 15. C.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. Vast te stellen:
  a. de Legesverordening Peel en Maas 2024
  b. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Peel en Maas 2024;
  c. de Verordening rioolheffing Peel en Maas 2024;
  d. de Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas 2024;
  e. de Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas 2024;
  f. de Verordening marktgeld Peel en Maas 2024;
  g. de Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2024;
  h. de Verordening reclamebelasting Peel en Maas 2024;
  i. de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas.


  2. In te stemmen om de volgende verordeningen per 1 januari 2024 af te schaffen door intrekking van:
  j. de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas;
  k. de Verordening forensenbelasting Peel en Maas;
  met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  Raadsleden (18)
  tegen
  Raadsleden (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 21 - Wijzigingen in enkele verordeningen betreffende kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024
 16. C.15

  Het Audit Committee stelt de gemeenteraad voor:
  Het controleprotocol 2023 inclusief normenkader vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 17. C.16

  Moties

  Onderwerp
  M 49 - Nieuwkomers: Modern, Menselijk, Met de Buurt
 18. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 19. D.17
  Sluiting