Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 22:16
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Toelichting

Omdat het geluid na de schorsing bij agendapunt C17 Kaderstelling Kunst en Cultuur - onderdeel Erfgoed, een stukje is weggevallen via de livestream, is het geluidsfragment als aparte bijlage toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 7. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - Kalender van de gemeenteraad - Overzichten - Ingekomen stukken.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Motie Oproep aan Provincie Limburg om budget bodemtaken ter beschikking stellen aan de RUD
  2022-30 Beantwoording art. 32 vragen fractie PvdA/GroenLinks - Plannen vestiging paardenhouderij Vieruitersten 24 in Meijel
  2023-01 Beantwoording art 32 vragen Fractie VVD - Afschaffen nieuwjaarsreceptie
  2023-01 Raadsinformatiebrief - Regio Noord-Limburg
  2023-02 Beantwoording art. 32 vragen - Fractie PvdA/GroenLinks - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  2023-02 Raadsinformatiebrief - Vervolg kindcentrum De School, Sporthal en gebiedsvisie Meuleveld te Maasbree
  2023-02 Vragen art. 32 RvO - Fractie PvdA/GroenLinks - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  2023-03 Beantwoording art. 32 vragen - Fractie PvdA/GroenLinks - Bentazon in grondwater
  2023-03 Raadsinformatiebrief - Limburgse woondeal 2023
  2023-03 Vragen art. 32 RvO - Fractie PvdA/GroenLinks - Bentazon in grondwater
  2023-04 Vragen art. 32 - Fractie VVD - Omgevingsvergunning Lorbaan 4A, 4A1 tm 4A5 en 4B1 tm 4B12 te Grashoek
  4 Actiepunten Greenport Venlo
  Aangenomen motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell
  Artikel: Hoe meer elektrische auto's hoe groter het elektriciteitsprobleem
  Beantwoording brief van 22-11-2022 van Landelijke werkgroep behoud Apotheekhoudende Huisartsen over voortbestaan apotheekhoudende huisarts in uw gemeente
  BP Keup 11-Keup ong. Egchel en Baarloseweg ong. Helden
  Brief Werkgroep Wonen Kessel-Eik aan het college van B&W
  Directeur-Bestuurder mevr. Schmitz per 01-05-2023
  Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023
  Info over diverse bijeenkomsten PPD Limburg
  Informatiebrief ten behoeve van de raadsleden inzake Kompas ActiZ Jeugd
  Ledenbrief Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
  Ledenbrief Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aanvragen brede SPUK
  Ledenbrief Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet i.v.m. Wet Uitvoeren Breed Offensief
  Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
  Meedenken over het belang en de continuïteit van de NLW-groep voor uw inwoners
  Motie proces harmonisatie uitvoeringsprocessen BsGW
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel februari 2023
  Nieuwsbrief Erasmus en subsidie voor onderwijsproject
  Nieuwsbrief Kleinprojectenfonds weer open
  Nieuwsbrief nr. 17 Zonnepark De Schorf
  Ontwerpbegroting 2024, Kadernota 2024 BsGW en 1e begrotingswijziging 2023
  Openbare besluitenlijst college 13 februari 2023
  Openbare besluitenlijst college 23 januari 2023
  Openbare besluitenlijst college 27 februari 2023
  Openbare besluitenlijst college 30 januari 2023
  Openbare besluitenlijst college 6 februari 2023
  Openbare besluitenlijst college 6 maart 2023
  Project Harmonisatie
  Raadsbrief BsGW terugdringen proceskosten WOZ-bezwaar
  Raadsledennieuwsbrief - januari 2023
  Reactie zienswijze begrotingswijziging
  Reactiebrief aan Wayland Real Estate BV - Aanvraag gesprek met wethouder bouwplannen De Keup
  Toegankelijke Politiek
  Toezichtbrief beoordeling IBT Archief- en Informatiebeheer 2021-2022
  Visie op raadvoorstel Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen
  VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2023
  Voortgangsnotitie Raden in Verzet - februari 2023
 8. B.9

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Een bijdrage van € 178.195 beschikbaar te stellen uit de overige algemene dekkingsmiddelen voor de financiering van de 4e projectenvelop Investeringsagenda, waarvan € 94.552 in 2023 en € 83.643 in 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 9. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In totaal € 4.380.000 beschikbaar te stellen voor de ophoging van diverse lopende kredieten van infrastructurele werken.
  2. Het aanvullend krediet te verdelen over de reeds beschikbaar gestelde kredieten conform de in de bijlage genoemde bedragen.
  3. De totale aanvullende kapitaallasten van € 142.350 per jaar te dekken uit de in de begroting van 2023 opgenomen stelpost voor indexatie en inflatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 10. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven voor de diverse projecten van € 97.408,30 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 11. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “bestemmingsplan aanpassing Baarloseweg 45b, Helden”, IMRO code NL.IMRO.1894.BPL0281-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 12. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De  bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen ten opzichte van de genoemde nota.
  2. De “Ontwikkeling Ruimte voor Ruimte woning Berkenheg 7a, Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894. BPL0285-VG01, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 13. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het “Bestemmingsplan Maasbreeseweg 55/57 Helden”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0251-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van de door het college te verlenen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, conform het coördinatiebesluit van 28 maart 2017.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)

  Bijlagen

 14. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Lorbaan 46 Grashoek”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0257-VG01, “Wijziging van Agrarisch-Intensieve veehouderij naar Agrarisch-Grondgebonden”, vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 15. B.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan Donk 2a Kessel, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0283-VG01, vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 16. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 17. C.17

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het onderdeel Erfgoed als voorloper op de kaderstelling Kunst en Cultuur vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3)
  tegen
  VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 08 - Kunst en Cultuur, onderdeel Erfgoed
 18. C.18

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Te kiezen voor de ‘maximale variant verlengde Beekstraat’ (variant 1) als gewenst ontwikkelscenario.
  2. Variant 1 uit te werken tot definitief ontwerp inclusief kostenraming en ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

  Besluit: Het oorspronkelijk voorstel is vervallen, met het aannemen van amendement A 10.

  Amendementen

  Onderwerp
  A 09 - Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen
  A 10 - Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen
 19. C.19

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “4 woningen aan de Napoleonsbaan Noord te Baarlo”, IMRO-code  NL.IMRO.1894.BPL0189.VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 20. C.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan Horsten 15 Baarlo, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0260-VG01, vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten geen exploitatieplan of anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 21. C.21

  Indieners: PvdA/GroenLinks, CDA, D66


  De fracties PvdA/GroenLinks, CDA en D66 stellen de gemeenteraad voor:
  Per inwoner 1 euro over te maken aan samenwerkende hulporganisaties via GIRO 555.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (3)
  tegen
  VVD (2)

  Initiatiefvoorstellen

  Onderwerp
  2023 - I 01 - Bijdrage GIRO 555 slachtsoffers Turkije en Syrië
 22. C.22

  Indiener: Presidium


  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor:
  De eindafrekening fractieondersteuning over het kalenderjaar 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 23. C.23

  Indiener: Presidium


  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor:
  Het Presidium met ingang van 21 maart 2023 aan te wijzen voor de duur van de huidige raadsperiode als een bijzondere commissie zoals bedoeld in artikel 3.1.4 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 24. C.24

  Indiener: Presidium


  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het besluit tot wijziging Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 vast te stellen.
  2. Het besluit tot wijziging Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 25. C.25

  Indiener: Audit Committee


  Het Audit Committee stelt de gemeenteraad voor:
  Het controleprotocol 2022 inclusief normenkader vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 26. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 27. D.26
  Sluiting