Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 6 juni 2023

19:30 - 23:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.3
  Vaststelling agenda
 4. A.4
  Mededelingen
 5. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 6. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-05 Beantwoording art. 32 vragen - Fractie VVD - Ophalen GFT-afval in november maart en april
  2023-05 Nazending met extra informatie over vragen VVD fractie GFT inzameling
  2023-06 Raadsinformatiebrief - Herijking actieprogramma Toerisme en Recreatie, uitvoeringsprogramma regionale vrijetijdseconomie
  2023-06 Vragen art. 32 Fractie CDA - Nieuwe vragen stankoverlast Panningen
  2023-07 Raadsinformatiebrief - Motie biodiversiteit 2022
  2023-08 Raadsinformatiebrief - Huisvestingsopgave Buurtcollege Maas en Peel
  2023-09 Raadsinformatiebrief - Uitbreiding tijdelijke lokalen OJBS De Omnibus
  Aanbieding ontwerpbegroting 2024 RUD Limburg Noord
  Aanvullende investeringssubsidie voor vernieuwbouw gemeenschapshuis De Paort te Kessel
  Aanvulling op mail van 14-05-2023 Petitie Peel en Maas voor Soedan
  Bestemming woning
  Burgerberaad drugs
  Financiële hulp, wat doet uw gemeente?
  Hand out t.b.v. commissievergadering 23 mei en raadsvergadering 6 juni - Het Raadhuys maakt zich ernstige zorgen omtrent geluid MFA De Poart Kessel
  Jaarrekening en controleverklaring 2022 MGR SDLN
  Ledenbrief Invoering wet goed verhuurderschap
  Ledenbrief Voorjaarsnota 2023
  Motie Behoud hertenkamp
  Nieuwsbrief Euregio Rijn-Maas-Noord - Minister BZK op bezoek
  Nieuwsbrief Peel en Maas Schoon, mei 2023
  Nieuwsbrief RIEC Limburg - Raadsleden, mei 2023
  Onderzoeksopzet DoeMee-onderzoek 2023 over klachtenafhandeling
  Openbare besluitenlijst college 15 mei 2023
  Openbare besluitenlijst college 22 mei 2023
  Openbare besluitenlijst college 8 mei 2023
  Petitie Peel en Maas voor Soedan
  Reactie op negatief standpunt College inzake principeverzoek realisering slow-care concept Pieterpoort
  Uitnodiging Orange the Word campagne 2023
  VNG Raadsledennieuwsbrief - mei 2023
  Voortgangsnotitie Raden in Verzet, mei 2023
 7. B.9

  Indiener: De griffier
  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  Mevrouw R. van Dijk per 6 juni 2023 te benoemen als junior raadsadviseur / plaatsvervangend commissiegriffier

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 8. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Leden van de Raad van Toezicht van stichting Akkoord! PO te benoemen zoals genoemd in artikel 20 van de concept-statuten.
  2. Te besluiten tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, de Regeling toezicht op het openbaar primair onderwijs, zoals deze komt te luiden conform het in bijlage 2 bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit.
  3. In te stemmen met toetreding van de gemeente Leudal tot het gemeenschappelijk orgaan toezicht op het primair openbaar onderwijs (GOTPOO).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 9. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 10. C.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Een aanvullende investeringssubsidie van € 897.000 beschikbaar te stellen aan Stichting MFA Kessel voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
  2. De betreffende kaptaallasten van € 29.150 te dekken uit het positieve begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3)
  tegen
  VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 11 - Beschikbaarstelling van een aanvullende investeringssubsidie voor vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel

  Moties

  Onderwerp
  M 29 - Beschikbaarstelling van een aanvullende investeringssubsidie voor vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel - Maasterras
 11. C.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het Gebiedsplan Pius Park 2.0 zoals uitgewerkt in de Ontwerptoelichting “Pius Park 2.0” van 23 maart 2023 vast te stellen.
  2. Een krediet van € 4,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van Fase 2.
  3. Een aanvullende krediet van € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen om de realisatie van een nieuw skatepark in de planning naar voren te halen van Fase 3 naar Fase 2.
  4. De kapitaalslasten van beide kredieten van € 153.000 per jaar te dekken uit de in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten aanvullende investeringen.
  5. De extra onderhoudskosten van € 50.000 per jaar te dekken uit het begrotingsoverschot.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (9), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 12. C.13

  Moties

  Onderwerp
  M 30 - Woonplekken voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
 13. C.14

  Moties

  Onderwerp
  M 31 - Versnelling woningbouw Peel en Maas
 14. C.15

  Moties

  Onderwerp
  M 32 - Flexwoningen
 15. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 16. D.16
  Sluiting