Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 10 oktober 2023

19:30 - 22:11
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.3
  Vaststelling agenda
 4. A.4
  Mededelingen
 5. A.5
  Spreekrecht
 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 7. B.7.C

 8. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Controversieel verklaren spreidingswet t.a.v. de lokale partijen
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, augustus 2023
  VNG Raadsledennieuwsbrief - juni 2023
  Win 25.000 euro met de BNG Bank Erfgoedprijs!
  2023-07 Beantwoording art. 32 vragen Fractie CDA - Vergunningverlening bij evenementen
  2023-07 Informatiebrief BsGW juli 2023
  2023-08 Beantwoording art. 32 vragen Fractie PvdA/GroenLinks - Reliëfs bij voormalig VMBO-gebouw
  2023-09 Beantwoording art. 32 vragen Fractie VVD - Delta Rhine Corridor
  2023-10 Beantwoording art. 32 vragen Fractie PvdA/GroenLinks - Bijdrage van Peel en Maas aan Limburgs Programmaplan Landelijk Gebied
  2023-10 Vragen art. 32 Fractie PvdA/GroenLinks - Bijdrage van Peel en Maas aan Limburgs Programmaplan Landelijk Gebied
  2023-11 Beantwoording art. 32 vragen Fractie VVD - Lorbaan 4A Grashoek
  2023-11 Vragen art. 32 - Lorbaan 4A Grashoek
  2023-12 Raadsinformatiebrief - Potentieel koplopersproject LPLG - Gebied Kalispeel - Vossenberg
  2023-13 Raadsinformatiebrief - Opdrachten Participatie en NLW
  2023-14 Raadsinformatiebrief - Masterplan Kessel-Eik
  Aanbieding definitief vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2022 GR RUD LN
  Aanbieding rapport 'Inspraak mag geen vinkje zijn!
  Aangenomen motie gemeenteraad Zwolle 'de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen'
  Aangenomen motie Regie bij Bestemmingsplannen
  Aankondiging vertrek per 01-10-2024
  Aanvraag huisvesting arbeidsmigranten
  Artikel De Limburger 16-02-2023
  Artikel Het broeikasgas C02 en de Energiebalans van de Aarde
  Artikel, Zijn windturbineparken mede verantwoordelijk voor grotere windsnelheden
  Begroting 2024-MJR 2025-2027
  Bijzondere ledenbrief VNG reactie op de rijksbegroting 2024
  Brandbrief Stichting Dorpsoverleg Baarlo juli 2023
  Brede Ondersteuning namens Ontwikkelnetwerk Herstel
  Brief inzake raadsinformatiebrief Herijking Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg
  Brief van Trendsportal aan Provinciale Staten t.b.v. realisatie infrastructuur Maaslijn
  Drie Burgerakkoorden getekend voor de zomervakantie!
  Factsheet jaarverslag 2022 StartersCentrum Limburg
  Gemeentelijk groenbeheer
  Gezamenlijk traject wijziging gemeenschappelijke regelingen, legal opinion op zienswijzen
  Gezamenlijke brief over vakantieparken in Limburg
  Handhavingsverzoek
  Ingebrekestelling
  Ingebrekestelling College van B&W Peel en Maas
  Kadernota 2024
  Ledenbrief - Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet
  Ledenbrief Acties naar aanleiding van de val van het kabinet
  Ledenbrief Beëindiging RTB derdelanders per 4 september
  Ledenbrief Begrotingsadvies 2024-2027
  Ledenbrief Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies
  Ledenbrief Oproep bijdrage aardbeving Marokko
  Ledenbrief Stand van de uitvoering gemeenten, Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten
  Ledenbrief Verkiezingen
  Ledenraadpleging inzet Cao Gemeenten 2024
  Milieu straat en Circulaire economie
  Motie behoud funerair erfgoed voor gemeenteraden
  Motie Carnaval
  Nationale ombudsman en Kinderombudsman, Aanbieding rapport 'De crisis voorbij'
  Nieuw artikel, Er is geen klimaatcrisis
  Nieuw artikel: Windmolens zijn niet duurzaam
  Nieuwsbrief - Gratis webinars 'Overtuigend Speechen' in oktober Hoe herken je de excellente debatleider En nog veel meer!
  Nieuwsbrief #5 Gezondste Regio Noord-Limburg
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, Kinderboekenweek 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, september 2023
  Nieuwsbrief Maas en Peel, juli 2023
  Nieuwsbrief Peel en Maas Schoon, augustus 2023
  Nieuwsbrief Pleidooi voor internationale studenten
  Nieuwsbrief VNR, september 2023
  Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking Noord-Limburg, nr. 3 12 juli 2023
  Ontslagbrief Peel en Maas
  Open brief aan minister van onderwijs
  Openbare besluitenlijst 11 september 2023
  Openbare besluitenlijst 3 en 10 juli 2023
  Openbare besluitenlijst college 10 juli 2023
  Openbare besluitenlijst college 18 september 2023
  Openbare besluitenlijst college 21 augustus 2023
  Openbare besluitenlijst college 25 september en 2 oktober 2023
  Openbare besluitenlijst college 26 juni 2023
  Openbare besluitenlijst college 28 augustus 2023
  Openbare besluitenlijst college 4 september 2023
  Oproep COA en Nidos voor AMV Opvang
  Presentaties, TV reportage en artikelen n.a.v. informatiebijeenkomst Paardenhouders - Vliegbasis 04-07-2023
  Reactie op ingediende zienswijze
  Reactie op zienwijzen begrotingswijziging 1 2023 en begroting 2024
  RUD LN Vastgestelde begroting 2024 incl. meerjarenbegroting 2025-2027
  Terugkoppeling werkbezoek gouverneur en vervolgstappen i.r.t. mogelijke heropening Vliegbasis
  Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem
  Toereikende minimumlonen
  Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
  Verantwoording openbaar onderwijs
  VNG Raadsledennieuwsbrief - augustus 2023
  Wat kun je doen aan uitstoot van houtkachels
  Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerp plan-MER De Horsten Egchel
 9. B.9

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
  Mevrouw C.J.D. Jacobs-Opstals (fractie VVD) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (4)
 10. B.10

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
  Mevrouw M.J.A.C. Kleinen-Heines (fractie PvdA/GroenLinks) te benoemen tot burgercommissielid van de gemeente Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 11. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. De Erfgoedverordening gemeente Peel en Maas vast te stellen.
  2. De Erfgoedverordening gemeente Peel en Maas 2014 in te trekken.
  3. Vanaf 2024 structureel € 75.000,- op te nemen in de begroting voor de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde objecten. En het budget dat aan het eind van het jaar niet gebruikt is te storten in de reserve kunst en cultuur.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 12. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Agrarisch Grondgebonden naar Bedrijf – Agrarisch Verwant (Hoveniersbedrijf & Boomkwekerij), Vieruitersten 6 te Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0300-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 13. B.13

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienwijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg Noord per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 14. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop  


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienswijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 15. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop  


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienwijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Modulair gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Limburg Noord per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 16. B.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienwijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord per 1 juli 2024

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 17. B.17

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop  


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienwijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 18. B.18

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vaststellen en indienen van de zienwijze zoals bijgevoegd ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 19. B.19

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. Kennis nemen van het ontwerpbesluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling (centrumregeling) genaamd “Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord en Midden Limburg”.
  2. Besluiten om geen zienswijze in te dienen op voornoemd ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
 20. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 21. C.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het beleid huisvesting arbeidsmigranten via het bijgevoegde wijzigingsbesluit aan te passen door het schrappen van de eisen:
  - dat minimaal 75% van de te huisvesten arbeidsmigranten op of voor het eigen bedrijf moeten werken;
  - dat huisvesting alleen gerealiseerd kan worden door ondernemers uit Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (1), Lokaal Peel en Maas (10), PvdA/GroenLinks (3), VVD (5)
  tegen
  CDA (5), D66 (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  A 14 - Verdere aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten 2021
  A 15 - Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten
  A 16 - Een warm welkom - aanscherping kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

  Moties

  Onderwerp
  M 45 - Onderzoek draagkracht
 22. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 23. D.21
  Sluiting