Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een raadslid kan in een raadsvergadering een voorstel doen om een (door het college) voorgestelde besluit te veranderen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op maandagmiddag. Na elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Daarin kunt u lezen wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.


Voor vragen, stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl. Onze persrelaties kunnen via e-mail contact opnemen met pers@peelenmaas.nl.

Ingekomen stukken zijn documenten die gezien de aanhef en/of adressering gericht zijn aan (alle leden van de) de raad. In zijn vergadering stelt de raad de wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken vast.


Inwoners, ondernemers, verenigingen/stichtingen en maatschappelijke organisaties die een brief naar de raad hebben gestuurd, worden door de griffie over de wijze van afdoening geïnformeerd.

Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.

Een raadslid kan in een raadsvergadering vragen stellen aan het college over een actueel onderwerp.

Een raadslid kan in een raadsvergadering een motie indienen, waarin een oordeel wordt uitgesproken of waarin een wens of verzoek aan het college wordt gedaan. Als de motie wordt aangenomen, kan het college zelf bepalen of ze die uitvoert. Hierover moet het college de raad informeren.

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college aan de raad en bevatten informatie over een bepaald onderwerp.

De rekenkamer Peel en Maas vergadert in de beslotenheid. De taak van de rekenkamer is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur en beleid op rechtmatigheid en legitimiteit, doelmatigheid en doeltreffendheid. De openbare documenten van de rekenkamer (zoals o.a. de aanpak van een onderzoek, het eindrapport van een onderzoek, het onderzoeksprogramma en het jaarverslag) worden hier weergegeven.

Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester om duidelijkheid te krijgen over een actueel onderwerp. Deze vragen moeten binnen 30 dagen worden beantwoord.