Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 20:48
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.3
  Vaststelling agenda
 4. A.4
  Mededelingen
 5. A.5
  Afscheid raadslid mevrouw M.M.M. van Roij, fractie CDA
 6. A.6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  De heer M.L.C.M. van Lieshout (fractie CDA) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Peel en Maas.

 7. A.7

  Fractie CDA stelt de gemeenteraad voor:
  Mevrouw N.M.H.C.M. Vaasen te benoemen tot wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte.

 8. A.8

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  De heer R.A.J. Delissen (fractie CDA) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Peel en Maas.

 9. A.9

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  De heer D. Holthuis (fractie VVD) te benoemen tot burgercommissielid van de gemeente Peel en Maas.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 10. A.10

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B* of onderdeel C* van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 22-04-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.


  * Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over:
  a. het vragenhalfuurtje, de mededelingen, de toezeggingenlijst en afdoeningslijst moties, de besluitenlijst en de lijst met ingekomen stukken.
  b. benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 11. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 12. B.12.A

  Bijlagen

 13. B.12.B

 14. B.13

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2024-03 Beantwoording art. 32 vragen Fractie VVD - Intrekking bezwaar tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Bloemendaalseweg Meijel
  2024-04 Beantwoording art. 32 vragen fractie VVD - Opvanglocatie Middenpeelweg 4 Maasbree
  2024-04 Informatiebrief BsGW april 2024
  2024-04 Raadsinformatiebrief - Mutsaersstichting
  2024-04 Vragen art. 32 Fractie VVD - Opvanglocatie Middenpeelweg
  2024-05 Vragen art. 32 RvO Fractie Lokaal Peel en Maas - Heldense Bossen
  2024-06 Vragen art. 32 RvO Fractie CDA - Hoger beroep zonnepark De Schorf
  Aandachtspunten n.a.v. de commissievergadering 5 mrt
  Antwoordbrief aan burger n.a.v. brief van 18-03-2024 m.b.t. aandachtspunten nav commissievergadering 5 maart
  Begrotingen en jaarrekening 2023
  Belastingoverzicht 2024
  Camping de Heldense Bossen, Plaatsing huisje op plaats 328
  Concept Jaarverantwoording 2023
  Digitalisering Wat kan er, wat mag er, wat kun je als raad(slid)
  Huisvesting vergunninghouders - uw resultaten per 1 maart 2024
  Koninklijk Besluit: eervol ontslag burgemeester Delissen-van Tongerlo
  Ledenbrief Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
  Ledenbrief Gemeentefinanciën in voorjaarsnota 2024
  Ledenbrief Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
  Ledenbrief Update VNG-inzet kabinetsformatie
  Ledenbrief VNG Openstelling vacatures VNG-bestuur-en-commissies
  MER-advies RWE Furec
  Motie gemeenteraad Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg, maart 2024
  Nieuwsbrief 21 Zonnepark De Schorf
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, april 2024
  Nieuwsbrief De Gezondste Regio, maart 2024
  Nieuwsbrief Euregio Rijn-Maas-Noord
  Nieuwsbrief Kunst en Cultuur Baarlo, maart 2024
  Nieuwsbrief NVvR, week 12
  Nieuwsbrief NVvR, week 13
  Nieuwsbrief NVvR, week 14
  Nieuwsbrief NVvR, week 15
  Nieuwsbrief NVvR, week 16
  Nieuwsbrief RUD Limburg Noord
  Nieuwsbrief van Raden in Verzet
  Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking Noord Limburg, 14 maart 2024
  Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024
  Ontwikkelingen Platteland
  Openbare besluitenlijst college 11 maart 2024
  Openbare besluitenlijst college 18 maart 2024
  Openbare besluitenlijst college 2 april 2024
  Openbare besluitenlijst college 25 maart 2024
  Openbare besluitenlijst college 8 april 2024
  Problematiek Camping de Heldense Bossen sinds aantreden nieuwe directeur bestuurder
  Situatie Camping de Heldense Bossen
  Situatie Camping de Heldense Bossen
  Situatie Camping de Heldense Bossen
  Totale anarchie op de camping
  Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
  Verzoek tot toevoeging brief aan raadsvoorstel 2024-062 - Nieuwbouwwoningen Koningslust 23-04-2024
  VNG Raadsledennieuwsbrief - maart 2024
  Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
 15. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen.
  2. Het “Bestemmingsplan Molenheg 10 Egchel” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0290-VG01, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)

  Bijlagen

 16. B.15

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Mevrouw A. van Nieuwenborg per 1 februari 2024 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de raad van gemeente Peel en Maas.
  2. Een budget van € 25.000 structureel beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het positief begrotingsresultaat.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 17. B.16
  Aanpassingen ontwerpbesluiten Gemeenschappelijke Regelingen:
 18. B.16.A

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van Veiligheidsregio Limburg-Noord overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 19. B.16.B

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 20. B.16.C

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 21. B.16.D

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de Modulair Gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Limburg Noord overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 22. B.16.E

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de regeling Omnibuzz overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 23. B.16.F

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouder overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen het besluiten tot wijziging van GR Maasveren overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 24. B.17

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  In te stemmen met de uitbreiding van het saneringskrediet en daartoe het Treasurystatuut Peel en Maas 2018 te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 25. B.18

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Vast te stellen de navolgende verordeningen:
  a. Jeugdhulp gemeente Peel en Maas.
  b. Maatschappelijk ondersteuning gemeente Peel en Maas.


  Te besluiten tot het intrekken van navolgende verordeningen:
  a. Jeugdhulp gemeente Peel en Maas 2023 zoals vastgesteld op 13 december 2022
  b. Maatschappelijk ondersteuning gemeente Peel en Maas 2023 zoals vastgesteld op 13 december 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 26. B.19

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan conform het voorstel van WSW.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 27. B.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan Zwenkgras 3 Beringe (DHL)” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0241-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 28. B.21

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Uitbreiding steenfabriek”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0278-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met een ambtshalve wijziging aan de toelichting.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 29. B.22

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Camping 't Vossenveld 2022”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0289-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 30. B.23

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Schijfweg-Noord 5 Kessel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0309-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met enkele ambtshalve wijzigingen aan regels, verbeelding en toelichting.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 31. B.24

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan ‘Leemvenweg 1 Maasbree’ IMRO code: NL.IMRO.1894. BPL0317-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 32. B.25

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan Hertsteeg te Beringe” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0301-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 33. B.26

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan Steenoven 28 Meijel ”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0320-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 34. B.27

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan “Breetse Peelweg 2a Maasbree” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0324-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 35. B.28

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Breetse Peelweg 11 Maasbree”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0310-VG01, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 36. B.29

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het “bestemmingsplan Groenstraat 7a en 7b te Panningen” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0314-VG01, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 37. B.30

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “bestemmingsplan Eelserstraat 25 Beringe” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0316-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 38. B.31

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan Koesdonkerveldweg 9A en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0321-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 39. B.32

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het Bestemmingsplan ‘Agrarisch - Intensieve Veehouderij’ naar ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ aan de Steenkampseweg 12 te Meijel, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0322-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 40. B.33

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan ‘Agrarisch Grondgebonden’ naar ‘Wonen’ op Eelserstraat 26 & 28 en uitbreiding bouwvlak Kaumeshoek 6B te Beringe”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0319-VG01 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)

  Bijlagen

 41. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 42. C.34

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Laefplein Maasbree” IMRO code: NL.IMRO.1894.0296-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)

  Bijlagen

 43. C.35

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Woningbouw Antoniushof te Kessel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0315-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota) ongewijzigd vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
  5. Een bedrag van € 405.000 beschikbaar te stellen vanuit het Huisvestingsfonds als bijdrage voor de ontwikkeling van betaalbare woonlocaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)

  Bijlagen

 44. C.36

  Portefeuiilehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het huidige beleid vrijkomende agrarische bebouwing, onderdeel uitmakend van de structuurvisie Buitengebied Peel en Maas, in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 45. C.37

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan woningbouw Koningslust” IMRO code: NL.IMRO.1894.0318-VG01, met toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (26)
 46. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 47. D.38
  Sluiting