Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 21:26
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. A.5

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B* of onderdeel C* van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 18-03-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.


  * Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over:
  a. het vragenhalfuurtje, de mededelingen, de toezeggingenlijst en afdoeningslijst moties, de besluitenlijst en de lijst met ingekomen stukken.
  b. benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 7. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 8. B.7

 9. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2024-01 Beantwoording vragen art. 32 fractie VVD - Gevolgen faillissement GroeneWarmte
  2024-01 Informatiebrief BsGW, januari 2024
  2024-02 Beantwoording vragen art. 32 fractie VVD - Handhaving Stille Wille Meijel
  2024-02 Raadsinformatiebrief - Zienswijze notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Programma Ruimte voor Defensie
  2024-03 Raadsinformatiebrief - Ontwikkelperspectief NOVEX de Peel 2050
  2024-03 Vragen art. 32 RvO Fractie VVD - Intrekking bezwaar huisvesting tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Bloemendaalseweg Meijel
  Aanbiedingsbrief BSgW - Kadernota 2025 en Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029
  Afschrift brief aan informateur Plasterk
  Afwijzing toevoegen aan mailinglijst voor mails omwonenden en omliggende bedrijven van de noodopvanglocatie aan de Middenpeelweg
  Antwoordbrief van 05-03-2024 aan burger over beantwoording vragen verplaatsing molen Kessel
  Brief aan Koning Willem-Alexander der Nederlanden (2018)
  Brief Bomen en Landschapselementen
  Focusbrief voor gemeenten van Alzheimer NL
  Jaarverslag 2023 Rekenkamer Peel en Maas
  Laatste reactie brief Molenaarsgroep
  Ledenbrief Begrotingsadvies 2025-2028
  Ledenbrief Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
  Motie gemeente Kerkrade - gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
  Motie vreemd Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Nieuwsbrief 20 Zonnepark De Schorf
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, februari 2024
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, maart 2024
  Nieuwsbrief Euregio Rijn-Maas-Noord
  Nieuwsbrief NVvR, week 10
  Nieuwsbrief NVvR, week 11
  Nieuwsbrief NVvR, week 6
  Nieuwsbrief NVvR, week 7
  Nieuwsbrief NVvR, week 8
  Nieuwsbrief NVvR, week 9
  Nieuwsbrief Peel en Maas Schoon
  Nieuwsbrief RUD Limburg Noord
  Openbare besluitenlijst 26 februari 2024
  Openbare besluitenlijst 29 februari 202
  Openbare besluitenlijst college 19 februari 2024
  Openbare besluitenlijst college 29 januari en 5 februari 2024
  Openbare besluitenlijst college 4 maart 2024
  Openbare besluitenlijst college 5 februari 2024
  Pamflet LLTB aan Gemeenteraden
  Persbericht Regio Deal 5de tranche Noord-Limburg toegekend
  Publieksjaarverslag 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord
  Reactie op brief burger t.b.v. raadsvergadering 19 maart
  St. Antoniusmolen in Kessel
  VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2024
  Vragen over de mogelijke plaatsing van een molen en impact op de omliggende percelen
  Windklimaat Kessel t.b.v. molen
 10. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In te stemmen met de inpandige aanpassingen aan De Violier die het mogelijk maken om De School in te huizen en onderwijs voor beide instellingen mogelijk te maken onder één dak.
  2. Een maximaal investeringskrediet van € 661.000 incl. BTW beschikbaar te stellen voor beide onderwijsinstellingen voor de realisatie en de kapitaallasten van € 32.000 per jaar te dekken uit de begrotingspost “Aanvullende kapitaallasten”.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 11. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  In te stemmen met de uitgangspunten zoals die in het Startdocument Businesscase Buurtcollege Maas en Peel Panningen zijn beschreven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 12. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Heufkesweg 33 te Meijel” met IMRO-code: NL.IMRO.1894.BPL0293-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 13. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De herziening van het bestemmingsplan Molenbaan 13 te Meijel met IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0266-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 14. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “RvR-woning Heihorst ongenummerd te Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0302-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 15. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Omzetten naar wettelijke plattelandswoning Kampsteeg 11 Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL312-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 16. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 17. C.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Een krediet van € 823.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de Sint Anthoniusmolen in Kessel naar de voorgenomen locatie Schijfweg-Noord.
  2. De kapitaallasten uit dit krediet, geraamd jaarlijks € 27.000, ten laste te brengen van de stelpost 'aanvullende kapitaallasten' zoals opgenomen in de gemeentebegroting.

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Raadsleden (17)
  tegen
  Raadsleden (10)

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  A 22 - Anthoniusmolen Kessel
 18. C.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Over te gaan tot vervangende nieuwbouw van een sporthal op een nieuwe locatie in Maasbree en sloop van de huidige sporthal d’n Adelaer.
  2. Een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek, advies, ontwerp- en aanbestedingsfase van de nieuwbouw en de jaarlijkse kapitaallasten van € 21.125 te dekken uit de stelpost “aanvullende kapitaallasten” zoals opgenomen in de begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 19. C.17

  Het Presidium


  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor:
  Wethouder H.P.J. (Erik) Nijssen aan te wijzen als adviseur van de vertrouwenscommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (27)
 20. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 21. D.18
  Sluiting