Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 20:25
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter, dhr. G.J. Berben

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. A.5

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B* of onderdeel C* van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 05-02-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.


  * Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over:
  a. het vragenhalfuurtje, de mededelingen, de toezeggingenlijst en afdoeningslijst moties, de besluitenlijst en de lijst met ingekomen stukken.
  b. benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 7. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN DIE NIET MEER IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE HAMERSTUKKEN
 8. B.7.B

 9. B.7.C

 10. B.8

  U kunt de ingekomen stukken tevens raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - zie link onder 'Bekijk ook' en klik vervolgens op de link - 'Ingekomen stukken'.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-12 Informatiebrief BsGW, december 2023
  2023-22 Raadsinformatiebrief - Eigen bijdrage Omnibuzz
  2023-23 Raadsinformatiebrief - Integraal Zorgakkoord
  2024-01 Raadsinformatiebrief - Inspectierapport Mutsaersstichting
  2024-01 Vragen art. 32 RvO - Gevolgen faillissement GroeneWarmte
  2024-02 Vragen art. 32 RvO - Handhaving Stille Wille Meijel
  Aanbiedingsbrief gemeenteraden inzake kaderbrief 2025
  Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 RUD LN
  ADV Limburg gaat verder als Discriminatie.nl
  Antwoordbrief aan burger - Verkeersveiligheid berucht kruispunt Sevenumsedijk-Breetse Peelweg te Maasbree
  Begroting 2024
  Ben jij klaar voor de Omgevingswet 2024?
  Brief naar aanleiding van de discussie en te nemen besluiten over de toekomst van de NLW
  Brief VNEZ inzake kennis veldnorm
  Dankbrief, Partijbeginselen DNA (Democratisch Nederlands Appèl)
  Gemeentelijke verantwoording toezicht en handhaving kinderopvang
  Gezondste Regio Noord-Limburg wenst u fijne dagen!
  Grenslandconferentie 2024 in Krefeld
  Interessant artikel, De opwarming van de Aarde zet door
  Inwerkingtreding Omgevingswet
  Kenniscentrum Onteigeningen voor overheden
  Ledenbrief brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
  Ledenbrief Spreidingswet en Oekraïne-opvang
  Ledenbrief VNG - WOZ-bezwaar
  Motie oproep gemeenten vanwege schrijnende situatie Ter Apel
  Nieuwe digitale nieuwsbrief voor inwoners
  Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg december 2023
  Nieuwsbrief Bibliotheek Maas en Peel, januari 2024
  Nieuwsbrief Bildung ist 'belangrijk'
  Nieuwsbrief nr. 19 Zonnepark De Schorf
  Nieuwsbrief NVvR, week 2
  Nieuwsbrief NVvR, week 3
  Nieuwsbrief NVvR, week 4
  Nieuwsbrief NVvR, week 5
  Nieuwsbrief NVvR, week 50
  Nieuwsbrief NVvR, week 51
  Nieuwsbrief PPD Limburg, december 2023
  Nieuwsbrief Raden in Verzet, januari 2024
  Onderzoek Professor Hoogenboom Ben ik van Limburg, de Nationale Politie of de Minister?
  Onderzoeksopzet DoeMee-onderzoek 2024 over Energiebesparingsplicht
  Onderzoeksplan 2023-2024 Rekenkamer Peel en Maas
  Openbare besluitenlijst college 11 en 18 december 2023
  Openbare besluitenlijst college 15 januari 2024
  Openbare besluitenlijst college 18 december 2023
  Openbare besluitenlijst college 22 januari 2024
  Openbare besluitenlijst college 4 december 2023
  Openbare besluitenlijst college 8 januari 2024
  Partijbeginselen DNA (Democratisch Nederlands Appèl)
  Rapport Armoedefonds voor raadsleden
  Reactie brief verplaatsingsplannen molen Kessel
  Stille Wille Meijel - de gemeenteraad is aan zet!
  VNG Raadsledennieuwsbrief - december 2023
  VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 2024
  Voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten' oproep informateur en onderhandelende partijen
  Vrijwillig ontslag wethouder Machteld Beukema per 4 jan 2024
  Week van het Vergeten Kind - bericht voor de gemeenteraad
  Werk jij regelmatig het overdrachtsdocument bij?
 11. B.9

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Een bijdrage van € 60.778 beschikbaar te stellen uit de overige algemene dekkingsmiddelen voor de financiering van de 5e projectenvelop Investeringsagenda, waarvan € 54.070 in 2024 en € 6.708 in 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 12. B.10

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De Subsidieverordening Investeringsagenda regio Noord-Limburg, conform bijgevoegd raadsbesluit, te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 13. B.11

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De Gedragscode integriteit voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas 2024 vast te stellen.
  2. De Nota integriteitsbeleid en Gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders, zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2013, in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 14. B.12

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De Wegsleepverordening Peel en Maas 2024 vast te stellen.
  2. De Wegsleepverordening Peel en Maas 2010 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 15. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Kuukven 3-4-5 Baarlo” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0311-VG01, met toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
  4. De bijgevoegde grondexploitatie Kuukven fase 3-4-5 Baarlo vast te stellen.
  5. Het resterende tekort te dekken uit de reserve risico’s grondexploitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)

  Bijlagen

 16. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het ‘bestemmingsplan ontwikkeling Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0306-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met een ambtshalve wijziging van de toelichting.
  3. Het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota) ongewijzigd vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)

  Bijlagen

 17. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “RvR-woning Nobisstraat ongenummerd te Panningen” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0304-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 18. B.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het bestemmingsplan “Bedrijf naar Wonen, Sevenumseweg 8-8a te Maasbree”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0307-VG01 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 19. B.17

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De nieuwe verkeerskundige bebouwde komgrens op de N275/Noordervaart in Beringe, zoals dit op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 20. B.18

  Portefeuillehouder: wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Om geen reactie te geven op de Kaderbrief 2025 van de MGR Sociaal domein Limburg Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 21. B.19

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Om geen reactie te geven op de Kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 22. B.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Om geen reactie te geven op de Kadernota 2025 van de GR RUD Limburg Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 23. C
  ONDERDEEL C: AGENDAPUNTEN DIE IN DE RAADSVERGADERING BESPROKEN WORDEN; DE ZOGENAAMDE BESPREEKSTUKKEN
 24. C.21

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het sport- en evenementencomplex De Heuf te Panningen met de bijbehorende grond, kadastrale aanduiding Helden G 5587 en G 4048 te kopen voor de getaxeerde prijs van € 1.340.000 en de betreffende kapitaallasten van € 77.500 te dekken uit de stelpost aanvullende kapitaallasten majeure projecten.
  2. De Heuf voor minimaal 20 jaar in stand te houden en te exploiteren als een multifunctioneel complex voor sport, bewegen en evenementen.
  3. Een investeringskrediet van € 3.130.000 excl. btw beschikbaar te stellen voor een renovatie van De Heuf en de betreffende kapitaallasten van afgerond € 180.000 te dekken uit de stelpost aanvullende kapitaallasten majeure projecten.
  4. Het negatieve exploitatiesaldo van De Heuf van maximaal € 132.000 in 2024 te dekken uit het begrotingssaldo en vanaf 2025 op te nemen in de begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 25. C.22

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  1. De heer P.J.H. Sanders te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de huidige raadsperiode.
  2. Mevrouw J.M.A. Tielen te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de huidige raadsperiode.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 26. C.23

  Presidium


  Het presidium stelt de gemeenteraad voor:
  De eindafrekening fractieondersteuning over het kalenderjaar 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 27. D
  ONDERDEEL D: SLUITING
 28. D.24
  Sluiting