Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 28 november 2023

19:30 - 23:25
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Tiny Valckx

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.4

 5. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 6. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:


  1. Een krediet van € 823.000 beschikbaar te stellen voor het project ‘verplaatsen van de Sint Anthoniusmolen in Kessel’.
  2. De kapitaallasten uit dit krediet geraamd op jaarlijks € 27.000 ten laste te brengen van stelpost "aanvullende kapitaallasten", zoals opgenomen in de gemeentebegroting.

  Bijlagen

 7. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In te stemmen met de aanpak voor de huisvestingsopgave voor het Buurtcollege Maas en Peel.
  2. Een voorbereidingskrediet van € 425.000 beschikbaar te stellen aan de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs voor de ontwerp- en aanbestedingsfase van de tijdelijke huisvesting en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de kapitaallasten van € 88.000 per jaar te dekken uit de stelpost “aanvullende kapitaallasten” zoals opgenomen in de begroting.
  3. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de eerste onderzoeksfase voor de permanente huisvesting en dit krediet in te brengen in het voorbereidings- en realisatiekrediet van de permanente huisvesting.
 8. B.7

 9. B.8

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijze vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Baarloseweg 53a Helden en Heibloemseweg 14 Panningen” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0303-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 10. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De heer J. Beckers, mevrouw A. Verhoeven en de heer J. Povse per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit voor een periode van 4 jaar.

 11. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. De volgende verordeningen vast te stellen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
  a. De Afvalstoffenverordening Peel en Maas 2024.
  b. De Verordening afvoer hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024.
  c. De Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2024.
  d. De verordening Uitvoering en Handhaving omgevingsrecht Peel en Maas 2024.
  e. De verordening nadeelcompensatie gemeente Peel en Maas 2024.


  2. De volgende verordeningen in te trekken in verband met de invoering van de Omgevingswet:
  a. De Afvalstoffenverordening Peel en Maas, vastgesteld op 6 december 2016.
  b. De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater, vastgesteld op 1
  november 2016.
  c. De Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2021, vastgesteld op 6 juli
  2021.
  d. De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
  omgevingsrecht gemeente Peel en Maas van 6 december 2016.
  e. De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
  vastgesteld op 26 oktober 2010.
  f. De Bouwverordening gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 4 februari 2014.
  g. De Brandbeveiligingsverordening 2012, vastgesteld 22 mei 2012.

 12. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. Vast te stellen:
  a. de Legesverordening Peel en Maas 2024
  b. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Peel en Maas 2024;
  c. de Verordening rioolheffing Peel en Maas 2024;
  d. de Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas 2024;
  e. de Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas 2024;
  f. de Verordening marktgeld Peel en Maas 2024;
  g. de Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2024;
  h. de Verordening reclamebelasting Peel en Maas 2024;
  i. de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas.


  2. In te stemmen om de volgende verordeningen per 1 januari 2024 af te schaffen door intrekking van:
  j. de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas;
  k. de Verordening forensenbelasting Peel en Maas;
  met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 13. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 14. C.12
  Sluiting