Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 17 januari 2023

19:30 - 21:58
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Piet Rooijakkers

Uitzending

Agendapunten

 1. A

  00:05:43 - 00:05:48 - Voornaam Achternaam
  00:05:53 - 00:07:05 - Voornaam Achternaam
 2. A.1

  00:06:09 - 00:07:05 - Voornaam Achternaam
  00:07:57 - 00:09:31 - Voornaam Achternaam
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid worden gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

  00:09:18 - 00:09:31 - Voornaam Achternaam
  00:09:56 - 00:10:04 - Voornaam Achternaam
  00:11:07 - 00:11:14 - Voornaam Achternaam
  00:11:19 - 00:11:52 - Voornaam Achternaam
 4. A.3

  00:11:20 - 00:11:52 - Voornaam Achternaam
  00:14:46 - 00:14:57 - Voornaam Achternaam
  00:14:58 - 00:15:12 - Voornaam Achternaam
  00:20:41 - 00:20:50 - Voornaam Achternaam
  00:21:08 - 00:21:15 - Voornaam Achternaam
  00:21:33 - 00:21:40 - Voornaam Achternaam
  00:21:44 - 00:21:59 - Voornaam Achternaam
  00:29:24 - 00:29:30 - Voornaam Achternaam
  00:31:00 - 00:31:12 - Voornaam Achternaam
  00:31:15 - 00:31:59 - Voornaam Achternaam
 5. A.4

 6. B

  00:31:37 - 00:31:59 - Voornaam Achternaam
 7. B.5

  Elk bestuursorgaan van de gemeente Peel en Maas dient bij de verwerking van persoonsgegevens in haar processen te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG schrijft voor dat er maatregelen worden genomen om te kunnen voldoen en te kunnen aantonen dat wordt voldaan aan die regels. Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) adviseert hierover en houdt toezicht op de naleving hiervan. Er zijn intern personele veranderingen waardoor er een nieuwe FG moet worden aangewezen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor mevrouw G.J.J.M. Ramaekers aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de raad van gemeente Peel en Maas.

  00:31:39 - 00:31:59 - Voornaam Achternaam
  00:33:55 - 00:34:16 - Voornaam Achternaam
  00:34:22 - 00:34:25 - Voornaam Achternaam
  00:34:45 - 00:34:47 - Voornaam Achternaam
  00:35:11 - 00:35:14 - Voornaam Achternaam
  00:35:19 - 00:35:28 - Voornaam Achternaam
 8. B.6

  In juli 2021 stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de ontwikkeling van Kuukven Fase 3-4-5. Dit budget was nodig om een ontwerp en een bestemmingsplan op te stellen. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt op basis van de diverse beleidskaders die betrekking hebben op het ontwikkelen van een woningbouwlocatie. Dit is in samenwerking met Wonen Limburg opgesteld. De ontwerpkeuzes die voor deze nieuwe woonbuurt zijn gemaakt zorgen op diverse manieren voor meerwaarde. Maar ze zorgen óók voor een tekort op de grondexploitatie. Vanwege de extra inspanningen die geleverd zijn om het verwachte tekort zo ver mogelijk terug te dringen is het voorbereidingskrediet in januari 2023 (nagenoeg) op. Met dit voorstel vraagt het college de gemeenteraad om extra krediet beschikbaar te stellen zodat het plan verder uit kan worden gewerkt. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om ook het besluit te nemen om de ingezette koers te blijven volgen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Extra voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 185.000 voor de verdere planvorming van Kuukven Fase 3-4-5.
  2. Het krediet onder beslispunt 1 te dekken uit de reserve risico’s grondexploitaties.
  3. De verdere planvorming van Kuukven Fase 3-4-5 te baseren op het voorlopig ontwerp zoals opgenomen en toegelicht in dit voorstel.
  00:36:32 - 00:36:57 - Voornaam Achternaam
  00:38:57 - 00:39:08 - Voornaam Achternaam
  00:39:34 - 00:39:39 - Voornaam Achternaam
  00:40:13 - 00:40:17 - Voornaam Achternaam
  00:40:59 - 00:41:04 - Voornaam Achternaam
  00:42:15 - 00:42:19 - Voornaam Achternaam
  00:44:07 - 00:44:09 - Voornaam Achternaam
  00:44:45 - 00:44:57 - Voornaam Achternaam
  00:51:12 - 00:51:17 - Voornaam Achternaam
  00:55:18 - 00:55:21 - Voornaam Achternaam
  00:55:48 - 00:55:49 - Voornaam Achternaam
  01:04:20 - 01:04:22 - Voornaam Achternaam
  01:07:13 - 01:07:15 - Voornaam Achternaam
  01:07:33 - 01:07:34 - Voornaam Achternaam
  01:10:10 - 01:10:27 - Voornaam Achternaam
  01:13:23 - 01:13:44 - Voornaam Achternaam
  01:16:09 - 01:16:19 - Voornaam Achternaam
  01:16:40 - 01:16:44 - Voornaam Achternaam
  01:17:08 - 01:17:09 - Voornaam Achternaam
  01:17:18 - 01:17:25 - Voornaam Achternaam
  01:17:39 - 01:17:41 - Voornaam Achternaam
  01:18:59 - 01:19:05 - Voornaam Achternaam
  01:19:26 - 01:19:27 - Voornaam Achternaam
  01:19:37 - 01:19:41 - Voornaam Achternaam
  01:23:50 - 01:24:02 - Voornaam Achternaam
  01:24:42 - 01:24:51 - Voornaam Achternaam
  01:24:52 - 01:24:58 - Voornaam Achternaam
  01:25:09 - 01:25:15 - Voornaam Achternaam
 9. B.7

  Het project Veegbestemmingsplan Stoppers 2020 streeft een tweetal doelen na. Het eerste doel is het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch-intensieve veehouderij’ in een bestemming ‘Agrarisch-grondgebonden’ op niet toekomstbestendige locaties (33 locaties). De tweede doelstelling is de doelgroep Stoppers 2020 de mogelijkheid te geven om mee te liften middels een passende bestemming indien hun toekomstige bedrijfsplannen afwijken van de bestemming ‘Agrarisch-grondgebonden’ (5 locaties). Beide situaties zijn verankerd in het voorliggende bestemmingsplan. De initiatiefnemers van de 5 locaties die meeliften en een andere passende bestemming krijgen hebben van tevoren een principeverzoek ingediend. Op 10 februari 2020 heeft het college het projectplan veegbestemmingsplan Stoppers 2020 vastgesteld.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De Nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan als gevolg van de genoemde nota te wijzigen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
  2. Het “Veegbestemmingsplan stoppers 2020” gewijzigd vast te stellen.
  01:28:05 - 01:28:16 - Voornaam Achternaam
  01:28:43 - 01:29:04 - Voornaam Achternaam
  01:31:43 - 01:31:49 - Voornaam Achternaam
  01:32:11 - 01:32:15 - Voornaam Achternaam
  01:33:51 - 01:33:55 - Voornaam Achternaam
  01:34:24 - 01:34:27 - Voornaam Achternaam
  01:35:09 - 01:35:18 - Voornaam Achternaam
  01:36:36 - 01:36:40 - Voornaam Achternaam
  01:36:42 - 01:36:45 - Voornaam Achternaam
  01:37:14 - 01:37:20 - Voornaam Achternaam
  01:43:37 - 01:43:38 - Voornaam Achternaam
  01:43:41 - 01:43:59 - Voornaam Achternaam
  01:44:14 - 01:44:33 - Voornaam Achternaam
 10. B.8

  De gemeente Peel en Maas wil de geursituatie in Egchel verbeteren. Daarom zijn er afspraken gemaakt om de varkenshouderij Keup 11 te Egchel te saneren en is er op 2 juli 2020 een overeenkomst gesloten waarin de sanering van deze varkenshouderij is vastgelegd. Een van de verplichtingen uit de overeenkomst is dat de milieutoestemming voor Keup 11 wordt ingetrokken, de stallen worden gesloopt en dat de vigerende agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming. De milieuvergunning is inmiddels ingetrokken en de stallen zijn gesloopt. Als tegenprestatie voor het saneren van de varkenshouderij is met de initiatiefnemer afgesproken dat zij in de gemeente Peel en Maas twee nieuwe burgerwoningen mogen realiseren. Deze twee nieuwe woningen zijn beoogd op de locatie Keup ongenummerd (tegenover de woning Keup 10) en Baarloseweg ongenummerd (tussen de woningen Baarloseweg 8 en 9). Daarnaast wordt ter plaatse van Keup 13 de geurzone verwijderd. Deze was opgenomen vanwege de invloed van het agrarisch bedrijf Keup 11 en kan door de sanering van dit bedrijf vervallen.


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en Baarloseweg ongenummerd Helden”, gewijzigd vast te stellen

  Bijlagen

  01:44:28 - 01:44:33 - Voornaam Achternaam
  01:46:25 - 01:47:01 - Voornaam Achternaam
  01:48:39 - 01:48:46 - Voornaam Achternaam
  01:49:17 - 01:49:21 - Voornaam Achternaam
  01:49:52 - 01:49:55 - Voornaam Achternaam
  01:50:38 - 01:50:41 - Voornaam Achternaam
  01:50:58 - 01:51:00 - Voornaam Achternaam
  01:51:50 - 01:51:55 - Voornaam Achternaam
  01:52:43 - 01:52:46 - Voornaam Achternaam
  01:53:38 - 01:53:43 - Voornaam Achternaam
  01:59:21 - 01:59:43 - Voornaam Achternaam
  02:00:09 - 02:00:10 - Voornaam Achternaam
  02:00:49 - 02:00:57 - Voornaam Achternaam
  02:02:47 - 02:02:50 - Voornaam Achternaam
  02:03:01 - 02:03:08 - Voornaam Achternaam
  02:03:45 - 02:03:46 - Voornaam Achternaam
  02:04:03 - 02:04:07 - Voornaam Achternaam
  02:04:38 - 02:04:40 - Voornaam Achternaam
  02:04:56 - 02:05:01 - Voornaam Achternaam
  02:06:27 - 02:06:36 - Voornaam Achternaam
  02:06:51 - 02:06:59 - Voornaam Achternaam
  02:07:20 - 02:07:21 - Voornaam Achternaam
  02:07:28 - 02:07:29 - Voornaam Achternaam
  02:07:31 - 02:07:54 - Voornaam Achternaam
  02:07:57 - 02:08:00 - Voornaam Achternaam
  02:08:12 - 02:08:45 - Voornaam Achternaam
 11. B.9

  In het buitengebied van Grashoek, aan de Kwakvors 10, is paardenhouderij Lemmen Equestrian, gevestigd (hierna: initiatiefnemer). Initiatiefnemer is hier al enkele jaren gevestigd en is actief in het trainen en opleiden van paarden tot op hoog niveau. Gezien de groei van het bedrijf wenst initiatiefnemer de locatie uit te breiden. In dat kader is initiatiefnemer voornemens de naastgelegen locatie, Kwakvors 9, over te nemen en bij de huidige paardenhouderij te voegen. Op de locatie Kwakvors 9 was voorheen een intensieve veehouderij gevestigd.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  02:08:36 - 02:08:45 - Voornaam Achternaam
  02:08:46 - 02:08:49 - Voornaam Achternaam
  02:08:56 - 02:08:57 - Voornaam Achternaam
  02:09:04 - 02:09:06 - Voornaam Achternaam
  02:09:36 - 02:09:37 - Voornaam Achternaam
  02:09:37 - 02:09:42 - Voornaam Achternaam
  02:10:17 - 02:10:22 - Voornaam Achternaam
  02:10:23 - 02:10:25 - Voornaam Achternaam
  02:10:45 - 02:10:48 - Voornaam Achternaam
  02:10:49 - 02:10:58 - Voornaam Achternaam
  02:11:21 - 02:11:24 - Voornaam Achternaam
  02:12:17 - 02:12:23 - Voornaam Achternaam
  02:12:29 - 02:12:34 - Voornaam Achternaam
  02:13:03 - 02:13:06 - Voornaam Achternaam
  02:13:18 - 02:13:31 - Voornaam Achternaam
  02:13:41 - 02:13:43 - Voornaam Achternaam
  02:14:02 - 02:14:12 - Voornaam Achternaam
  02:14:13 - 02:14:41 - Voornaam Achternaam
 12. B.10

  Op het perceel Peelstraat 85 in Panningen was voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd in de vorm van een glastuinbouwbedrijf. De agrarische activiteiten op de locatie zijn beëindigd. De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatse de bedrijfswoning te gaan gebruiken voor woondoeleinden, de aanwezige kas en het naastgelegen hemelwaterbassin te slopen en in de reeds aanwezige aanbouw van de woning is reeds een honden-trimsalon aanwezig. Daarnaast is het voornemen een nieuwe hobbymatige opslagruimte met paardenstal te realiseren en wordt aansluitend aan de geplande bestemming ‘Wonen’ een paardenbak met verlichting gerealiseerd.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan "Peelstraat 85 Panningen” vast te stellen.

  02:14:27 - 02:14:41 - Voornaam Achternaam
  02:14:41 - 02:14:43 - Voornaam Achternaam
  02:15:12 - 02:15:14 - Voornaam Achternaam
  02:15:59 - 02:16:00 - Voornaam Achternaam
  02:16:08 - 02:16:11 - Voornaam Achternaam
  02:16:13 - 02:16:16 - Voornaam Achternaam
  02:16:48 - 02:16:51 - Voornaam Achternaam
  02:16:59 - 02:17:01 - Voornaam Achternaam
  02:17:19 - 02:17:22 - Voornaam Achternaam
  02:17:24 - 02:17:25 - Voornaam Achternaam
  02:17:30 - 02:17:32 - Voornaam Achternaam
  02:17:32 - 02:17:34 - Voornaam Achternaam
  02:18:03 - 02:18:04 - Voornaam Achternaam
  02:18:07 - 02:18:20 - Voornaam Achternaam
  02:18:28 - 02:18:37 - Voornaam Achternaam
 13. B.11

  Op de locatie Zelen 27 in Panningen bevindt zich momenteel een intensieve veehouderij in de vorm van een pluimveebedrijf. De initiatiefnemer is voornemens de bedrijfslocatie te saneren en daarbij gebruik te maken van de zogenaamde win-winregeling. Concreet betekent dit dat de bestaande (bedrijfs)opstallen met bijbehorende erfverharding verwijderd gaan worden. Daarbij wordt de intensieve veehouderij bestemming gewijzigd in een woonbestemming met agrarische bestemming, zodat de huidige bedrijfswoning omgevormd wordt naar een reguliere burgerwoning. Daarnaast is dit bedrijf gelegen aan de rand van de kern / kernrandzone waardoor met de sanering van deze intensieve veehouderij een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd voor de omgeving. Om die reden ziet het onderhavige bestemmingsplan ook op de toevoeging van een woning in het kader van de beleidsregel ‘win-win’. Deze nieuwe woning wordt verderop voorzien, op de hoek van de straten Zelen en de Eemsestraat.


  Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Zelen 27 te Panningen”, vast te stellen.

  02:18:32 - 02:18:37 - Voornaam Achternaam
  02:19:51 - 02:20:16 - Voornaam Achternaam
  02:20:49 - 02:20:55 - Voornaam Achternaam
  02:21:32 - 02:21:35 - Voornaam Achternaam
  02:21:47 - 02:21:49 - Voornaam Achternaam
  02:22:31 - 02:22:34 - Voornaam Achternaam
  02:24:04 - 02:24:07 - Voornaam Achternaam
  02:24:36 - 02:24:41 - Voornaam Achternaam
  02:25:15 - 02:25:21 - Voornaam Achternaam
  02:25:22 - 02:25:27 - Voornaam Achternaam
  02:25:27 - 02:25:48 - Voornaam Achternaam
 14. B.12

  Op de locatie Houwenberg 5 en 5b in Grashoek is een voormalig varkensbedrijf gelegen. Door omstandigheden zijn de varkensstallen de afgelopen jaren verhuurd aan een derde. Om het bedrijf op lange termijn in stand te houden en rendabel te houden dienen er grote investeringen gedaan te worden in onder andere ammoniakreductie, dierenwelzijn en groot onderhoud aan de gebouwen. De initiatiefnemer stopt met de varkenshouderij, de varkensstallen liggen nu dan ook leeg. Vanuit de huidige eigenaren is het idee ontstaan om het agrarisch bedrijf om te vormen naar een recreatief bedrijf. Beoogd is om in de bestaande bebouwing een vijftal vakantieappartementen te realiseren voor mensen met een zorgbehoefte. Tevens wordt in de bestaande bebouwing een groepsruimte en een binnenspeeltuin gerealiseerd (ten behoeve en ondergeschikt aan de verblijfsrecreatieve functie).


  Het college stelt de gemeenteraad voor het “bestemmingsplan “Houwenberg 5-5b Grashoek " vast te stellen.

  02:25:39 - 02:25:48 - Voornaam Achternaam
  02:25:55 - 02:26:23 - Voornaam Achternaam
  02:26:30 - 02:27:02 - Voornaam Achternaam
  02:27:56 - 02:28:01 - Voornaam Achternaam
  02:28:28 - 02:28:32 - Voornaam Achternaam
  02:28:51 - 02:28:54 - Voornaam Achternaam
  02:29:46 - 02:29:50 - Voornaam Achternaam
  02:30:34 - 02:30:39 - Voornaam Achternaam
  02:30:53 - 02:30:57 - Voornaam Achternaam
  02:31:49 - 02:31:50 - Voornaam Achternaam
  02:32:11 - 02:32:15 - Voornaam Achternaam
  02:32:21 - 02:32:46 - Voornaam Achternaam
 15. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 16. C.13
  Sluiting