Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 23 mei 2023

19:30 - 22:21
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Suzan Hermans

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.4

 5. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 6. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Een aanvullende investeringssubsidie van € 897.000 beschikbaar te stellen aan Stichting MFA Kessel voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
  2. De betreffende kaptaallasten van € 29.150 te dekken uit het positieve begrotingssaldo.
 7. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het Gebiedsplan Pius Park 2.0 zoals uitgewerkt in de Ontwerptoelichting “Pius Park 2.0” van 23 maart 2023 vast te stellen.
  2. Een krediet van € 4,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van Fase 2.
  3. Een aanvullende krediet van € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen om de realisatie van een nieuw skatepark in de planning naar voren te halen van Fase 3 naar Fase 2.
  4. De kapitaalslasten van beide kredieten van € 153.000 per jaar te dekken uit de in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten aanvullende investeringen.
  5. De extra onderhoudskosten van € 50.000 per jaar te dekken uit het begrotingsoverschot.
 8. B.7

  Portefeuillehouder: Wethouder Beukema


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Leden van de Raad van Toezicht van stichting Akkoord! PO te benoemen zoals genoemd in artikel 20 van de concept-statuten.
  2. Te besluiten tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, de Regeling toezicht op het openbaar primair onderwijs, zoals deze komt te luiden conform het in bijlage 2 bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit.
  3. In te stemmen met toetreding van de gemeente Leudal tot het gemeenschappelijk orgaan toezicht op het primair openbaar onderwijs (GOTPOO).
 9. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 10. C.8
  Sluiting