Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 17 mei 2022

19:30 - 23:08

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Raadslid Frits Berben

Uitzending

Agendapunten

De portefeuillehouders worden in de gelegenheid worden gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

De gemeente Peel en Maas neemt deel aan een zevental samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De gemeenschappelijke regelingen hebben hun ontwerpbegrotingen 2023 aangeleverd. Uitzondering is de RUD Limburg Noord, die uitstel heeft voor het aanleveren van de begroting tot september 2023. Bij de Omnibuzz ligt tevens de wijziging van de begroting 2022 voor ter zienswijze.

Het college stelt de gemeenteraad voor de inhoudelijke zienswijze voor BsGW en MGR Sociaal domein Limburg Noord vast te stellen en geen inhoudelijke zienswijze in te dienen voor Werkvoorzieningschap NLW, GR Maasveren, Omnibuzz en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Op 8 juni 2021 is het IHP vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij besloot de raad ook, via een amendement, dat “de raad de uitgangspunten per businesscase vaststelt”. Prioriteit is gegeven aan de businesscase Kindcentrum De School in Maasbree. De School in Maasbree valt onder het schoolbestuur Akkoord!-PO en is tijdelijk gehuisvest in noodgebouw aan Op de Kemp 34 in Maasbree. Zowel het gebouw als de locatie voldoet niet aan de eisen die redelijkerwijze aan een onderwijslocatie gesteld mogen worden. Akkoord!-PO wil derhalve samen met Hoera Kinderopvang een nieuw kindcentrum realiseren. Bij de start van De School in schooljaar 2016-2017 is gesproken over een mogelijk toekomstige huisvesting van De School in het gebouw van De Violier. Om De School in het gebouw van de Violier te kunnen huisvesten moet er voldoende capaciteit beschikbaar zijn. Dit laatste is echter op dit moment niet het geval. In samenwerking met deze partijen is derhalve een startdocument met uitgangspunten opgesteld. Het startdocument geeft duidelijkheid over die uitgangpunten die gelden voor deze businesscase en maakt het mogelijk om vlot en planmatig de stappen te doorlopen om tot een uitwerking en beoordeling van een businesscase te komen. Dat moet resulteren in een voorkeursscenario voor de aanpak van deze locatie. Deze wordt daarna op een later moment aan de raad voorgelegd, inclusief een voorstel om een voorbereidingskrediet te verlenen.

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de uitgangspunten zoals die in de Startdocument Businesscase Kindcentrum De School Maasbree zijn omschreven en het niet verder uitwerken van de variant huisvesting van De School in De Violier omdat er onvoldoende capaciteit in het gebouw beschikbaar is.

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 en 25 januari 2022 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bijdrage/deelname van de gemeente Peel en Maas aan de 1e projectenvelop, dan wel 2e projectenvelop voor de investeringsagenda en de 1e tranche, dan wel 2e tranche regio deal. Via dit raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan voor de financiering van de regionale projecten uit de 3e envelop Investeringsagenda.

Het college stelt de gemeenteraad voor een bijdrage van € 34.544 beschikbaar te stellen uit de overige algemene dekkingsmiddelen voor de financiering van de 3e projectenenvelop Investeringsagenda, waarvan € 27.729 in 2022 en € 6.816 in 2023.

Op de locatie Langstraat 18 te Meijel is een nertsenhouderij gevestigd. Ten behoeve van de exploitatie van de nertsenhouderij is er bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning aanwezig. Initiatiefnemer heeft de nertsenhouderij ter plaatse inmiddels beëindigd. Om die reden is hij voornemens om de locatie om te vormen naar een paardenhouderij en de locatie te verkopen.
Alle aanwezige bebouwing (met uitzondering van de bedrijfswoning) wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats zullen enkele nieuwe stallen worden opgericht ten behoeve van de paardenhouderij zodat er ruimte is voor 90 individuele paardenboxen. Daarnaast zullen er appartementen worden gerealiseerd voor circa 20 tot 25 ruiters, grooms en stagiaires.
Verder zullen de omliggende agrarische gronden ingericht worden ten behoeve van de paardenhouderij. Daarvoor worden paddocks en buiten rijbakken gecreëerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling is door het college op 2 juni 2020 een positief principestandpunt ingenomen. Vervolgens is op 12 oktober 2020 nog een aanvullend principestandpunt ingenomen omdat toen duidelijk werd dat een bouwvlak, groter dan 1,5 hectare gewenst was. Het laatste principe-standpunt is uitgewerkt in het voorliggende bestemmingsplan.

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Paardenhouderij Langstraat 18 in Meijel” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Bijlagen

De locatie Nederweerterdijk 29-31 is gelegen in het buitengebied van Meijel. Tot voor kort werd ter plaatse door twee broers een intensieve veehouderij geëxploiteerd. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van 1,45 hectare met daarop twee bedrijfswoningen. Ondernemers hebben zich aangemeld voor de Subsidieregeling Warme sanering varkenshouderij (SRV). Dat betekent dat de intensieve veehouderij wordt gesaneerd, stallen waar vee heeft gestaan worden gesloopt, de milieuvergunning wordt ingetrokken en de bestemming ‘intensieve veehouderij’ gewijzigd moet worden in een andere bestemming. Er is inmiddels circa 6675 m2 aan stallen gesloopt.
Er is gezocht naar een nieuwe invulling van de locatie. Het voornemen is om het bedrijf te splitsen in twee grondgebonden bedrijven namelijk:

  • Nederweerterdijk 29: een deel van de bebouwing blijft gehandhaafd (circa 620 m2) en wordt gebruikt als garage, werkplaats, werktuigenberging, opslagruimte en als paardenstal (10 paarden) en zoogkoeienstal (31 zoogkoeien), jongvee (22 stuks) en akkerbouw. Daarnaast is een bestaande bedrijfswoning aanwezig. Het bouwvlak wordt circa 6400 m2.
  • Nederweerterdijk 31: bouwen van een nieuwe stal van circa 365 m2 voor maximaal 50 volwassen paarden, 12 paarden jonger dan 3 jaar in opfok en akkerbouw. Daarnaast is een bestaande bedrijfswoning aanwezig. Het bouwvlak wordt circa 5100 m2.
    In de nieuwe situatie is de oppervlakte van de twee bouwvlakken bij elkaar 1,15 hectare.

Het college stelt de gemeenteraad voor de nota zienswijze vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen ten opzichte van de genoemde nota, het “Bestemmingsplan Nederweerterdijk 29-31 Meijel” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

De locatie Valkerheideweg 1 is gelegen in het buitengebied van Maasbree. Tot voor kort werd ter plaatse een intensieve veehouderij in de vorm van een varkenshouderij geëxploiteerd. Ondernemer heeft zich aangemeld voor de Subsidieregeling Warme sanering varkenshouderij (SRV). Dat betekent dat de intensieve veehouderij wordt gesaneerd, stallen waar vee heeft gestaan worden gesloopt, de milieuvergunning wordt ingetrokken en de bestemming ‘intensieve veehouderij’ gewijzigd moet worden in een andere bestemming. Er is gezocht naar een nieuwe invulling van de locatie. Het voornemen is om de locatie in de vorm van een grondgebonden bedrijf en paardenhouderij (50 volwassen paarden en 50 paarden in opfok) voort te zetten.

Het college stelt de gemeenteraad voor het “Bestemmingsplan Valkerheideweg 1 Maasbree” vast te stellen en in het kader van kostenverhaal te besluiten geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen, maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.