Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 23:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Suzan Hermans

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.3

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 22-01-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.
  Over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen is geen spreekrecht mogelijk.

 5. A.4

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 7. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het sport- en evenementencomplex De Heuf te Panningen met de bijbehorende grond, kadastrale aanduiding Helden G 5587 en G 4048 te kopen voor de getaxeerde prijs van € 1.340.000 en de betreffende kapitaallasten van € 77.500 te dekken uit de stelpost aanvullende kapitaallasten majeure projecten.
  2. De Heuf voor minimaal 20 jaar in stand te houden en te exploiteren als een multifunctioneel complex voor sport, bewegen en evenementen.
  3. Een investeringskrediet van € 3.130.000 excl. btw beschikbaar te stellen voor een renovatie van De Heuf en de betreffende kapitaallasten van afgerond € 180.000 te dekken uit de stelpost aanvullende kapitaallasten majeure projecten.
  4. Het negatieve exploitatiesaldo van De Heuf van maximaal € 132.000 in 2024 te dekken uit het begrotingssaldo en vanaf 2025 op te nemen in de begroting.
 8. B.6

 9. B.7

 10. B.8

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De Gedragscode integriteit voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas 2024 vast te stellen.
  2. De Nota integriteitsbeleid en Gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders, zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2013, in te trekken.
 11. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Kuukven 3-4-5 Baarlo” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0311-VG01, met toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
  4. De bijgevoegde grondexploitatie Kuukven fase 3-4-5 Baarlo vast te stellen.
  5. Het resterende tekort te dekken uit de reserve risico’s grondexploitaties.

  Bijlagen

 12. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het ‘bestemmingsplan ontwikkeling Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0306-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met een ambtshalve wijziging van de toelichting.
  3. Het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota) ongewijzigd vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 13. B.15

  Portefeuillehouder: wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Om geen reactie te geven op de Kaderbrief 2025 van de MGR Sociaal domein Limburg Noord.

 14. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 15. C.18
  Sluiting