Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 11 juni 2024

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Frits Berben

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.3

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 10-06-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.
  Over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen is geen spreekrecht mogelijk.

 5. A.4

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 7. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigingen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het “Bestemmingsplan Vieruitersten 24 Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0274-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 8. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De grondexploitatie voor de herontwikkeling van locatie De Pas in Helden tot 20 sociale huurwoningen in een groene omgeving vast te stellen.
  2. Het tekort van de grondexploitatie van € 17.000 te dekken uit de reserve huisvestingsfonds.
 9. B.7

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. Te kiezen voor scenario 1 voor de vernieuwbouw van KC de Kemp.
  2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 625.000 voor de ontwerp- en aanbestedingsfase voor KC de Kemp.
  3. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van € 22.000 per jaar te dekken uit de begrotingspost ‘Stelpost majeure projecten’.

 10. B.8

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Een bedrag van € 570.794 beschikbaar te stellen ter dekking van onze financiële bijdrage aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting en daarmee de continuïteit van jeugdhulp die de Mutsaersstichting aan onze jeugdigen en gezinnen biedt te borgen.
  2. Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve en de bedragen die worden ontvangen uit de vaste en flexibele terugbetalingsverplichting in de komende jaren terug te storten in de algemene reserve.

  Alle stukken zijn openbaar, met uitzondering van bijlagen 5a, 5b en 9, waarop geheimhouding * is opgelegd.
  * Toelichting:
  Bijlagen 5a, 5b en 9 zijn uitsluitend voor raadsleden en burgercommissieleden op afspraak in te zien bij de griffie.

  Op grond van artikel 87 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.1 eerste/tweede lid van de Wet open overheid geheimhouding worden bijlage 5a en 5b (vanwege economische of financiële belangen van de gemeente) en bijlage 9 (vanwege zorgvuldigheid in de te nemen vervolgstappen historisch onderzoek) onder vermelding van geheimhouding verstrekt aan de raadsleden en burgercommissieleden.

 11. B.9

 12. B.10

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Te besluiten het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling genaamd “Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg” (Centrumregeling RES NML).

 13. B.11

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De nota grondbeleid Peel en Maas 2024 vast te stellen
  2. Een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve strategische verwervingen ten laste van de algemene reserve.
  3. De nota grondbeleid Peel en Maas 2021 in te trekken.
 14. B.12

  Portefeuillehouder: meerdere portefeuillehouders


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  1. Vast te stellen de zienswijze voor BsGW.
  2. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor werkvoorzieningschap NLW.
  3. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Maasveren.
  4. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de MGR Sociaal domein Limburg Noord.
  5. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Omnibuzz.
  6. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de RUD Limburg Noord.
  7. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Veiligheidsregio Limburg Noord.

 15. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 16. C.13
  Sluiting