Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 19 april 2022

19:30 - 23:10

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Toelichting

Het geluid bij agendapunt C16 is in de livestream gedeeltelijk weggevallen. Hieronder treft u het geluidsfragment aan (incl. de schorsingen).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Op afspraak kunnen uitsluitend raadsleden deze besluitenlijst komen inzien bij de griffier.

U kunt de ingekomen stukken raadplegen op ons raadsinformatiesysteem: www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad - Kalender van de gemeenteraad - Overzichten - Ingekomen stukken.

Op de locatie Napoleonsbaan Noord 8 in Baarlo ligt de Johannes-Hoeve. Momenteel omvat de Johannes-Hoeve een woonhuis, een bed & breakfast, een edelsmidatelier en grond met een agrarische bestemming. De eigenaren willen graag uitbreiden met 5 vakantiebungalows, een beeldentuin, een galerie voor workshops en exposities en een restaurant met terras voor alleen de eigen gasten. Ook willen ze de bed & breakfast verbouwen, zodat deze ook kan dienen als groepsaccommodatie. Om deze uitbreiding planologisch te faciliteren is omzetting naar een verblijfsrecreatieve bestemming nodig.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Uitbreiding Johannes-Hoeve” in Baarlo vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Op de locatie Eerselsberg 3 in Maasbree is een akkerbouwbedrijf en leliekwekerij gevestigd, inclusief de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten voor het eigen bedrijf, op een bouwvlak van 2,4 ha. De ontwikkeling van het bedrijf in de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de bestaande bedrijfsloods van 3.600 m2 te klein is, waardoor een deel van de machines en werktuigen in de buitenlucht gestald moet worden. Om deze onwenselijke situatie op te lossen heeft de initiatiefnemer bij wijze van een principeverzoek verzocht om vergroting van het bouwvlak met ongeveer 3.500 m2 om een nieuwe loods van 1.000 m2 te kunnen bouwen.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Eerselsberg 3 in Maasbree” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Het voorstel voorziet in een wijziging c.q. planologische regeling ten behoeve van de instandhouding van een bestaande, maar niet meer als zodanig bestemde bedrijfswoning, ter hoogte van de Haagweg 58 in Kessel. Binnen het plangebied aan de Haagweg 58 was eerder voorzien in de sloop van de reeds bestaande bedrijfswoning en het toevoegen van een burgerwoning aan het plangebied. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging ‘Uitbreiding Neptunus Kessel’ vastgesteld. Inmiddels is door de initiatiefnemer gekeken naar een alternatieve invulling van het plan en zijn de plannen gewijzigd. De initiatiefnemer is voornemens de woning, die reeds als bedrijfswoning in gebruik is, te handhaven. Daarnaast bestaat de wens om het naastgelegen perceel, waar in het oorspronkelijke plan een woning was beoogd, als tuin te gaan gebruiken.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Haagweg 58, Kessel” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

De locatie Laagheide 1 is gelegen in het buitengebied van Panningen. Tot voor kort werd ter plaatse een intensieve veehouderij geëxploiteerd met daarbij een akkerbouwtak en een aantal paarden. Ondernemer heeft zich aangemeld voor de Subsidieregeling Warme sanering varkenshouderij (SRV). Dat betekent dat de intensieve veehouderij wordt gesaneerd, stallen waar vee heeft gestaan worden gesloopt, de milieuvergunning wordt ingetrokken en de bestemming ‘intensieve veehouderij’ gewijzigd moet worden in een andere bestemming. Er is gezocht naar een nieuwe invulling van de locatie. Het voornemen is om de bestaande akkerbouwactiviteiten voort te zetten en binnen de locatie bedrijfsmatig paarden te gaan houden.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Laagheide 1 Panningen vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Door zorgorganisatie PSW is een aanvraag voor een omgevingsvergunning alsmede een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend voor de realisatie van het woonzorg complex Kapelkeshof op de locatie Beckers te Meijel. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat het perceel een woonbestemming heeft en bouwgrenzen worden overschreden, terwijl voor de gewenste functie een maatschappelijke bestemming de voorkeur heeft. Omdat initiatiefnemer snel aan de slag wil met het project, heeft zowel het ontwerp van het bestemmingsplan als ook het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Inmiddels is de gevraagde omgevingsvergunning verleend welke vergunning is verankerd in het voorliggende bestemmingsplan.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Realisatie van een woon-zorgcomplex Kapelkeshof te Meijel” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer. De kosten van dat vervoer worden voor 5/6 deel door de gemeente betaald. De gebruikers betalen ongeveer 1/6 deel van de werkelijke vervoerskosten. Het klanttarief in Peel en Maas is € 0,73 per zone. Dat is € 0,12 per zone minder dan de gebruikers van regulier openbaar vervoer en de Omnibuzz-gebruikers van de andere gemeenten. Zij betalen op dit moment €0,85 per zone. Het tariefverschil tussen de Omnibuzz-gemeenten onderling en het regulier openbaar vervoer tarief is niet logisch en ook niet rechtvaardig.
Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Te besluiten om het klanttarief Omnibuzz per 1 juli 2022 aan te passen naar het tarief van regulier openbaar vervoer en andere Omnibuzz-gemeenten.
  2. Te besluiten om jaarlijks de Landelijke Tarieven index (LTI) toe te passen op het klanttarief Omnibuzz ter vervanging van de NEA-index.

Resultaat stemming

De bouwgrond voor industriekavels op het industrieterrein in Panningen is, op 1 kavel na die in optie is uitgegeven, allemaal verkocht. Voor uitbreiding van het industrieterrein zijn de verkenningen opgestart om de in 2016 verkregen locatie van Van Happen aan de Beekstraat-Maasbreeseweg in Panningen te ontwikkelen. De herontwikkeling van het voormalig Van Happen terrein biedt ruimte voor circa 5 industriekavels (in totaal ca. 10.000 m2) en 1 agrarische kavel (20.000 m2), terwijl zich al meer dan 15 kandidaten gemeld hebben om zich te mogen vestigen op het industrieterrein. Mede hierdoor is contact opgenomen met de aangrenzende grondeigenaar van Zandbergweg 11/11a over de mogelijke verwerving van zijn percelen. Met de eigenaar is inmiddels overeenstemming bereikt over de verwerving van zijn percelen onder voorbehoud en goedkeuring door de raad. Hierdoor kunnen er circa 16 industriekavels (in totaal ca. 32.000 m2) komen en 1 agrarische kavel (ca. 30.000 m2).
Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de verwerving van de locatie Zandbergweg 11/11a te Helden en de herziene grondexploitatie Industrieterrein Panningen vast te stellen.

Resultaat stemming

Aan de Zandberg 14b Helden is het agrarisch bedrijf Teboza B.V. gelegen. De hoofdactiviteit is het kweken van aspergeplanten, en de teelt en het verwerken van verse asperges. Binnen het bedrijf is de gehele keten die samenhangt met de aspergeteelt inmiddels vertegenwoordigd, van zaadveredeling, tot plantontwikkeling en van de teelt tot verkoop van asperges. Naast de zuivere agrarische activiteiten, vinden er ook enkele aanverwante activiteiten plaats. Dit schuurt met het thans geldende planologische regime aan de Zandberg 14b. In verband met de ontwikkeling en groei van het bedrijf is verder behoefte aan meer ruimte voor de bedrijfsactiviteiten. Daarbij wordt voor de uitbreiding gekozen om het bedrijf te draaien richting provinciale weg, om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken. De aansluiting op het wegennet zal worden aangepast. Verder is onderdeel van het voorliggende plan de omvorming van de bedrijfswoning gelegen aan de Zandberg 14a naar een reguliere woning. Deze woning wordt niet meer gebruikt door een beheerder of medewerker van het bedrijf Teboza. Kadastraal is de woning ook al enige tijd afgesplitst.
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Zandberg 14b Helden”, ten behoeve van de bedrijfsontwikkeling van Teboza, vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
M 04 - Behorende bij raadsvoorstel Vaststellen BP Zandberg 14b Helden (bedrijfsontwikkeling Teboza B.V.)

Met het invoeren van de Wet Dualisering in 2022 is de Gemeentewet op enkele belangrijke onderdelen aangepast. Bij de fusie in 2010 is het Audit Committee (controleoverleg) ingesteld. Het Audit Committee bestaat uit vertegenwoordigers namens de raad en het college, te weten vijf raadsleden die de fracties in de raad vertegenwoordigen, de raadsgriffier, de wethouder die de portefeuille financiën heeft, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. Bij aanvang van iedere raadsperiode worden de vertegenwoordigers uit de raadsfracties voor vier jaar benoemd.
Het presidium stelt de gemeenteraad voor de volgende personen te benoemen tot lid van het Audit Committee van de gemeente Peel en Maas voor de raadsperiode 2022-2026:
* El Khader, O.
* Hermans, S.M.M.
* Janssen, R.F.H.
* Rooijakkers, P.H.
* Verheul, A.B.M.

Resultaat stemming

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft een raadscommissie ingesteld. In die commissie worden raadsvoorstellen voorbereid voor behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad. Op grond van het Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022 (hierna: Reglement) kan de commissie bemenst worden door raadsleden en ‘niet-raadsleden’. Iedere fractie wordt in de gelegenheid gesteld om ten hoogste drie commissieleden, niet zijnde raadsleden, voor te dragen voor benoeming door de gemeenteraad. Iedere in de raad vertegenwoordigde fractie heeft een aantal commissieleden, niet zijnde raadsleden voorgedragen. Om voor benoeming in aanmerking te komen dient een kandidaat commissielid te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het onderzoek naar de voorwaarden vindt plaats door de commissie voor toetsing van de geloofsbrieven, welke een advies uitbrengt aan de gemeenteraad.
De commissie geloofsbrievenonderzoek stelt de gemeenteraad voor de volgende personen te benoemen tot lid van de raadscommissie van de gemeenteraad van Peel en Maas:
R.A.J. Delissen, E.L.M. Hoogenboom, W.H.M.A. Hunnekens, J.F. Janssen, G.C.E.M. Peeters, M.M.M. van Roij, S.M. van Roy, W.J.T. Timmermans, B.W.M. Vaessen, D.H.J. Vercoulen, H.J.M. Vorst,  S.A.M. Vullers.

Resultaat stemming