Vorige pagina

Commissie 1

dinsdag 19 januari 2021

19:30

Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Raadslid Tiny Valckx

Uitzending

Agendapunten

Toelichting

De locatie Hert 3b te Baarlo is bestemd als ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Ter plaatse is een glastuinbouwbedrijf gevestigd en binnen het bestemmingsvlak is 1 bedrijfswoning aanwezig.
De initiatiefnemer (eigenaar van de bedrijfswoning) is voorheen eigenaar geweest van het glastuinbouwbedrijf, maar heeft dit bedrijf in 2009 verkocht. Initiatiefnemer heeft een principeverzoek bij de gemeente Peel en Maas ingediend voor het omzetten van de bedrijfswoning naar een (wettelijke) ‘Plattelandswoning’.
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Omzetten bedrijfswoning naar wettelijke plattelandswoning Herb 3b te Baarlo’ vast te stellen.

Toelichting

Er is een verzoek voor de wijziging van het bestemmingsplan ingediend voor de uitbreiding van de boomkwekerij aan de Maasbreeseweg 92 te Koningslust. De beoogde uitbreiding zal in 4 fasen worden ontwikkeld, waarbij activiteiten in fases worden verplaatst vanuit de bestaande locatie in Baarlo. Daarnaast wordt ter plaatse van de bedrijfswoning de aanduiding voor de wettelijke plattelandswoning opgelegd.
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan “Maasbreeseweg 92 Koningslust, uitbreiding van boomteeltbedrijf met een loods, kantoor, containerveld en teeltondersteunende voorzieningen en wijziging van de bedrijfswoning naar wettelijke plattelandswoning”, ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting

Er is een verzoek ingediend voor het vergroten van het bouwvlak van de locatie Jacobusstraat 42 te Egchel. De uitbreiding is bedoeld om de bedrijfswoning te verplaatsen naar de zijde van de Huiskensweg. Verder wordt er een loods met kadaverkoeling gerealiseerd. Als laatste ligt een vergunde stal nu net iets buiten het bouwvlak en deze wordt met dit bestemmingsplan binnen het bouwvlak gelegd.
Het college stelt de raad voor:
- De nota zienswijzen vast te stellen en het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen ten opzichte van de genoemda nota.
- Het bestemmingsplan ‘Jacobusstraat 42 Egchel’ gewijzigd vast te stellen, voor de uitbreiding van het bouwvlak bij een intensieve veehouderij voor verplaatsing bedrijfswoning, oprichting loods met ondergrondse kadaverkoeling.
- Geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een ontwerpbesluit genomen om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Deze vereniging onderhandelt namens de besturen van de deelnemende veiligheidsregio’s met de werknemersorganisaties en maakt bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Ingevolge artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben raden van deelnemende gemeenten gelegenheid tot het geven van wensen en bedenkingen over een dergelijk besluit. Voor elke gemeenschappelijke regeling kent de raad een werkgroep, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. Het ontwerpbesluit is besproken in de betreffende werkgroep. Na consultering van de ambtelijke organisatie en deze werkgroep stelt het presidium voor om wensen en bedenkingen over de deelname te geven.